Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana Latvijā ir salīdzinoši jauns pakalpojums. Lai to nodrošinātu, 2011.gadā tika izstrādāta normatīvo dokumentu bāze, kura reglamentē novērtēšanas kārtību, kā arī šī maksas pakalpojuma cenrādi. Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – kvalitātes dienests) funkcija ir nodrošināt un koordinēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, piešķirot akreditētai izglītības iestādei vai akreditētam eksaminācijas centram tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Minētā pakalpojuma kārtība noteikta Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”. Pretendentiem, kuri vēlas apliecināt savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu ir iespēja, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizācijas izmaksas sedz pretendents(-ti) atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.432„Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. Aktuālā informācija pieejama kvalitātes dienesta mājas lapas adresē: www.ikvd.gov.lv  .

 

Kvalitātes dienests kā sadarbības partneris ESF projekta „ Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts) ietvaros nodrošina koordinatora funkciju plānoto aktivitāšu īstenošanā:

- koordinē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas sistēmas ieviešanu un aprobāciju;

 - sniedz atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas dokumentācijas noformēšanā un novērtēšanā;

 - koordinē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietvaros.

 

Projekta ietvaros bija paredzēts, ka 80 pretendentiem, kas sekmīgi būs nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tiks atmaksāti izdevumi par ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu. Lai apzinātu pretendentu loku, kvalitātes dienests sadarbojās ar projekta ietvaros izveidotām 12 nozaru ekspertu padomēm, kuras informēja par šo iespēju nozaru uzņēmumus, savukārt, kvalitātes dienests sniedza konsultatīvu atbalstu profesionālās izglītības iestādēm, nozaru ekspertu padomēm un pretendentiem. Pirmais pretendents izdevumu atmaksai pieteicās 2011.gada 1.decembrī, bet 80-tās personas iesniegums tika reģistrēts 2012.gada 7.jūnijā. Pretendenti, bija nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši – grāmatveža (6 personas); automehāniķa (59 personas); lokomotīvju saimniecības tehniķa (3 personas); autoelektriķa (1 persona); rokas lokmetionātāja (MMA), lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (7 personas); elektromontiera (4 personas) kvalifikāciju. Projekta īstenošanas laikā sabiedrībā palielinās informācijas pieejamība par ārpus formālās izglītības novērtēšanas iespējām un pieaug personu skaits, kuri ir izmantojuši šo iespēju. 2013.gada novembra beigās jau 1140 pretendentu ārpus formālas izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā ir ieguvuši profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu.

 

Laikā, kad Latvijas tautsaimniecības nozaru darba tirgū notiek būtiskas izmaiņas, daudzi ir spiesti pārvērtēt savu iepriekš iegūto izglītību un profesionālo darbību, meklēt iespējas un kompromisus turpmākai attīstībai. Uzsāktais darbs iedzīvinot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču atzīšanas mehānismus izglītības sistēmas ietvaros rada jaunu pakalpojumu mūsu valstī. Tādējādi, jebkuram pretendentam, tai skaitā arī tā sauktiem „izkritušajiem” no izglītības sistēmas, ir dotas tiesības savas dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanai un valsts atzīta profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanai. Tas, savukārt, paver viņiem jaunas iespējas karjeras izaugsmē. Mūsdienās darba devējam ir svarīgi saņemt augstvērtīgu, atbilstoši nozares specifikai kvalificētu darbinieku, kas nākotnē būs neapšaubāms ieguvums valsts tautsaimniecības nozaru mērķteicīgai attīstībai.