EQAVET ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā

2013.gada 8.augustā Kvalitātes dienests ir sācis darbu jaunas aktivitātes Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” apakšaktivitātes „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (turpmāk – EQAVET)  ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā” ietvaros.

 

EQAVET  ietvarstruktūra:

  • izveidota kvalitatīvākas profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības (turpmāk – PI) veicināšanai, nodrošinot PI sniedzējus ar kopējiem instrumentiem PI kvalitātes vadībai;
  • piedāvā kopēju atskaites punktu, lai nodrošinātu caurspīdīgumu, saskaņotību un pārnesamību starp daudziem politikas un prakses virzieniem Eiropā, lai sekmētu savstarpēju uzticēšanos, izglītojamo un darba ņēmēju mobilitāti;
  • ietvarstruktūru izstrādāja dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas Komisiju, un to pieņēma Eiropas Parlaments un Padome 2009.gadā.

 

EQAVET KVALITĀTES CIKLS

 

Eiropas profesionālās izglītības un apmācības ministru,Eiropas sociālo partneru un Eiropas Komisijas komunikē, kas sagatavots 2010.gada 7.decembra sanāksmē Brigē, lai pārskatītu Kopenhāgenas procesa stratēģisko pieeju un prioritātes laikposmam no 2011.gada līdz 2020.gadam „Briges komunikē par ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā laikposmam no 2011.gada līdz 2020.gadam ir noteikts stratēģiskais mērķis: līdz 2015.gadam EQAVET ietvarstruktūra ir jāiekļauj profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā nacionālā līmenī.

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra īsteno praktisku sadarbību, apvienojot Eiropas Savienības dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, vienotu kritēriju izveidei un ieviešanai profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Ar 2013. gadu Kvalitātes dienests koordinē EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes  nodrošināšanā Latvijā, jo 23.04.2013. stājās spēkā MK noteikumi Nr. 225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”, kas noteic, ka kvalitātes dienesta uzdevums ir koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Aktivitātes ieviešana ir plānota 2 posmos:

No 2013.gada 8.augusta līdz 2014.gada 28.februārim plānotas diskusijas ar visām ieinteresētajām pusēm par EQAVET ietvarstruktūras un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu.Gala rezultāts – visu iesaistīto pušu viedoklis.

 

No 2014.gada 1.marta līdz 2014.gada 31.decembrim izveidots Kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveides projekts.

Līdz 2013.gada 31.oktobrim Pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes), Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru, Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību, Transporta un loģistikas, Tūrisma un skaistumkopšanas, Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina, Būvniecības, Enerģētikas, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)Nozaru ekspertu padomju sekretariāti tika informēti par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā, tādējādi  uzsākot diskusiju ciklu. Tika apkopots Nozaru ekspertu padomju sekretariātu viedoklis par EQAVET pasākumu kopuma un indikatoru atbilstību Latvijas profesionālās izglītības sistēmai. Paralēli šai aktivitātei tiek informētas Nozares ekspertu padomes par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru.

2013.gada 26.novembrī notika Nozares ekspertu padomju delēģēto pārstāvju seminārs „EQAVET kritēriju iestrādes nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā”.

2013.gada 12.decembrī plānota diskusija ar deleģētajiem pārstāvjiem no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, Profesionālās izglītības biedrības.

2014.gada janvārī plānota diskusija ar profesionālās izglītības akreditācijas komisiju vadītājiem.

2014.gada februārī plānotas diskusijas ar profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem.

Pēc visu iesaistīto pušu viedokļu apkopošanas rezultāts tiks nosūtīts Nozares ekspertu padomēm un citām ieinteresētajām pusēm.