Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības aktivitātes Projektā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 20 dalīborganizācijas un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī sociāli ekonomiskajā jomā. Dibināta 1990.gada 25. – 26.maijā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darbības mērķis ir aizstāvēt arodbiedrības biedru intereses, darbības galvenais princips ir solidaritāte – dalīborganizāciju kopīga saskaņota rīcība.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kā projekta sadarbības partneris:

1. kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju nodrošina nozaru ekspertu padomju izveidi un to darbību;

2. nodrošina nozares ekspertu piesaisti:

  • nozaru izpētē un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādē;
  • profesiju standartu un profesionālo kvalifikācijas pamatprasību izstrādē vai pilnveidē;
  • profesionālo izglītības programmu izstrādē vai pilnveidē sākotnējai profesionālajai izglītībai un profesionālajai tālākizglītībai;
  • profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas procesos (sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija un kvalifikācijas eksāmeni).

3. veicina ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas sistēmas aprobāciju.

 

Projekta ietvaros ir izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes, nodrošinot trīspusēju pārstāvniecību - darba devēji, darba ņēmēji un valsts puse. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzskata, ka ar nozaru ekspertu padomju darbību tiks stiprināta nozaru arodbiedrību, darba devēju organizāciju un nozaru asociāciju loma profesionālajā izglītībā, koordinējot un apvienojot to konsolidētas prasības par darbaspēkam nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.

 

Nozaru ekspertu padomes darbojas saskaņā ar to nolikumu, darba plānu un sanāksmju plānu, kas katru gadu tiek izstrādāts un apstiprināts nozaru ekspertu padomē. Katras nozaru ekspertu padomes darbību koordinē sekretariāts, kurā darbojas nozares arodbiedrības deleģēts pārstāvis – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozaru konsultants darba ņēmēju satura jautājumos (sīkāku informāciju par nozaru ekspertu padomēm skatīt šeit).

 

Vairāk informācijas par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību www.lbas.lv