NEP loma

 

Nozares ekspertu padomju funkcijas un galvenie uzdevumi:

 

 

 • izglītības un nodarbinātības vajadzībām veikt nozares izpēti un attīstības prognozēšanu;
 • izstrādāt nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras;
 • saskaņot un veikt nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru ekspertīzi;
 • izstrādāt nozares pamatprofesiju standartu un profesionālas kvalifikācijas pamatprasības;
 • veikt profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību ekspertīzi un saskaņošanu nozares profesijām;
 • sniegt atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē;
 • veikt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzi;
 • deleģēt nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā (kvalifikācijas eksāmeni (KE) un akreditācija);
 • deleģēt nozares ekspertus ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā un atzīšanā nozares profesijās;
 • organizēt sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un eksaminācijas institūcijām, kas organizē profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu;
 • koordinēt profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar nozares uzņēmumiem un apkopot informāciju par prakses vietām;
 • veidot un uzturēt nozares ekspertu datu bāzi;
 • veidot nozares profesiju tālākizglītības un profesionālās pilnveides sistēmu;
 • sniegt priekšlikumus profesionālās izglītības pasūtījumam un kvalitātes nodrošināšanai;
 • u.c.

Aktuāli: