Diskusija par informātikas saturu pamatskolā

Datums: 2014.06.12

2014. gada 12. jūnijā Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (eIKT) nozares ekspertu padomes (NEP) sekretariāta konsultante darba devēju jautājumos I.Erele un NEP pārstāvētā uzņēmuma Exigen Services Programmatūras izstrādes vadītājs Pēteris Krastiņšpiedalījās apaļā galda diskusijā par informātikas saturu pamatskolā, sēžot pie viena galda kopā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistiem.

Tikšanās laikā tika skatītas vairākas prezentācijas, t.sk. pētījums par planšetdatoru lietojumu mācību stundās, kā arī VISC, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referenta informātikāViestura Vēža prezentācija par mācību saturu izglītības iestādēs un sabiedrības vajadzībām, par informātikas priekšmeta lomu un vietu nākotnē, kā arī pamatizglītības standartu informātikā un tā saturu.

Pamatizglītības standarta informātikā (standarts, kura īstenošana uzsākta 01.09.2003.
06.08.2013. MK Noteikumi Nr.530) obligātais mācību saturs šobrīd ietver IKTpamatjēdzienu izpratni, praktisko un pētniecisko darbību (datora lietošana un rīkošanās ar datnēm, attēlu apstrāde, teksta apstrāde, izklājlapu lietošana, prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana, informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana), kā arī praktisko darbību ar ierīcēm un informāciju savai un citu drošībai.

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarta informātikā (standarts, kura īstenošana uzsākta 01.09.2009. 21.05.2013. MK Noteikumi Nr.281) obligātais mācību saturs ietver visu iepriekš minēto un attēla apstrādi padziļinātā versijā, kā arī klāt nāk tīmekļa lappušu veidošana.

Savukārt vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarta „Programmēšanas pamati” (standarts, kura īstenošana uzsākta 01.09.2009. 21.05.2013. MK Noteikumi Nr.281) saturā ietver 3 pamatblokus kā iepriekšējās divas programmas, atsevišķi izceļot praktisko un pētniecisko darbību, kur jau tiek apgūtas programmēšanas valodas, algoritmi un datu struktūras, datorbāzētu sistēmu izstrāde.

Apaļā galda diskusijā par informātikas saturu pamatskolā kopumā tika skatīta digitālās kompetences ieguves vīzija un iespējas skolā, atbilstoši vecuma grupām. VISC, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referenta informātikāViestura Vēža apkopotās vīzijas idejas balstītas gan uz darba tirgus pētījumiem, gan intervijām ar darba devējiem, un apzinot skolēnu vajadzības.

Ņemot vērā augstākminēto, kopumā izvērtējot esošos standartus un nepieciešamos papildinājumus, saskaņā ar šī brīža darba tirgus prasībām un attīstības tendencēm, diskusijas rezultātā tika secināts, ka nepieciešams domāt starptautiskā līmenī, veidojot uz kompetencēm balstītu pamatizglītības standartu, kas ietvertu valodas, dabaszinātnes, datoriku, matemātiku un tehnoloģijas, cilvēks un sabiedrība, mākslas.

 

Informāciju sagatavoja: eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv