FAKTU LAPA

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2010. gada 1. decembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.12.2010. līdz 31.12.2014. un tā kopējais finansējums ir 2 549 999 lati. Projektu VIAA ir izstrādājusi un īsteno kopā ar 4 sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projekta laikā plānots:

 • pārskatīt profesionālās izglītības saturu;
 • piemērot profesionālās izglītības saturu tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem un vajadzībām;
 • izveidot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru;
 • pārskatīt profesiju standartus un aktualizēt specializāciju pamatprasības;
 • izveidot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmu;
 • veicināt profesionālās izglītības pārstrukturizāciju.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 • izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes;
 • izpētītas 12 nozares un izstrādāta kvalifikāciju struktūra;
 • izstrādāti/pilnveidoti 80 profesiju standarti;
 • izstrādātas/pilnveidotas 22 profesionālās izglītības pamatprogrammas un 34 profesionālās tālākizglītības programmas;
 • izstrādāts kvalifikācijas eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām;
 • 80 personām tiks nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences;
 • izveidota e-vide, vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti.

Nozaru ekspertu padome (NEP)ir nozares konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir apvienojot valsts, darba devēju organizāciju, darba ņēmēju pārstāvju organizāciju un nozares profesionālo organizāciju deleģētus pārstāvjus – koordinēt nozares izglītības jautājumus.

 

Saskaņā ar EIKT NEP nolikumu daži galvenie uzdevumi:

 • izveidot nozares attīstības vajadzībām atbilstošas profesionālās izglītības satura nodrošināšanas procesu/sistēmu.
 • piedalīties profesionālās izglītības satura pilnveidē (profesijas standartu atjaunošanā, profesionālās izglītības programmu atjaunošanā un citos projekta ietvaros noteiktajos nozaru profesionālās izglītības pilnveides procesos).
 • ieteikt nozares ekspertus profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
 • piedalīties starpnozaru „Prakses realizācijas metodikas” izstrādē.
 • nodrošināt informācijas apmaiņu nozarē: aicināt deleģētos pārstāvjus informēt savas organizācijas ietvaros par NEP aktualitātēm; pieaicināt uz NEP sanāksmēm asociāciju biedrus, jaunu ekspertu piesaistei kā NEP darbībā, tā arī citos procesos; pieaicināt nozares profesionālās izglītības iestādes uz NEP sanāksmēm; un citos veidos.
 • izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un aktualizēšanā.
 • piedalīties profesionālās izglītības likuma izstrādē, iekļaujot likumā par NEP juridisko statusu izstrādi.

 

Paveiktais:

 • veikta nozares izpēte, rezultātu ekspertizēšana, izvērtēts tālākais izpētes virziens, attīstības iespējas;
 • izveidota nozaru profesionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra;
 • sniegts pienesums Latvijas kvalifikācijas līmeņu un EKI salāgošanai;
 • ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas sistēmas aprobācija. Aprobācijai pieteikti 15 kandidāti datorsistēmu tehniķa, telekomunikāciju tehniķa un klientu apkalpošanas speciālista kvalifikācijās;
 • aktīva ekspertu dalība finansējuma piešķiršanas izvērtējumā, PII ERAF projekti (iepazīšanās ar PII attīstības un investīciju stratēģijām, u.c. saistošo informāciju, dalība prezentācijās);
 • 2012. gadā ar projekta atbalstu 8 nozarē strādājošie speciālisti ieguvuši ārpus formālās izglītības kvalifikāciju “Klientu apkalpošanas speciālists”;
 • aktīva ekspertu dalība audzēkņu uzņemšanas plānu IZM padotības profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs izvērtēšanā, papilduzņemšanas izvērtēšanā;
 • aktīva ekspertu dalība centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura saskaņošanā, organizācijas un norises procesā;
 • veiksmīga ekspertu iepirkuma rezultātā atjaunoti 3 profesiju standarti 3 kv.līmenim – datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, telekomunikāciju tehniķis;
 • izvirzīti profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas eksperti, saskaņoti NEP, PINTSA, izietas IKVD akreditācijas ekspertu apmācības;
 • aktīva ekspertu dalība arī citu kvalifikācijas līmeņu profesiju standartu izvērtēšanā, izstrādē;
 •  u.d.c.

 

Piedāvājums sadarbībai ar NEP:

 • deleģēt pārstāvi, ekspertu/-us NEP vidē – darba devēju, arodbiedrības pusē – viedokļa paušanā un aktīvā uzņēmuma, nozares interešu pārstāvniecībā.
 • sadarbībā ar uzņēmuma vadību vai personāla daļu – rekomendēt ekspertus saistoši izglītības satura veidošanā, izglītības iestāžu akreditācijas procesiem, kvalifikācijas eksāmenu kā satura izstrādē, tā komisijas darbā, kā arī citos ekspertizēšanas procesos.
 • veidot kopīgu informatīvo telpu projekta e-vidē par aktualitātēm profesionālajā izglītībā, pedagogu profesionālajā pilnveidē, uzņēmumu darbinieku profesionālajā pilnveidē, vietējo un starptautiska mēroga pasākumu pieredzes apmaiņa un daudzi citi aspekti.

EIKT NEP sastāvs: VARAM, EM, LM, IZM, Latvijas Telekomunikāciju asociācija, LIKTA, LETERA, Latvijas Datortehnoloģiju asociācija, Lattelecom, BDA, SAF Tehnika, SIA „Komerccentrs Dati grupa”, AS „Exigen Services”, SIA „Hanzas Elektronika”, SIA”ITH Group”, SIA „Tieto Latvia”.

 

EIKT NEP sekretariāts:

Mārtiņš Pužuls, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos, 67035959, 29108231, martins@lbas.lv

 

Helga Kaukule, Valsts izglītības satura centrs, Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos, 67220780, 26443272, helga.kaukule@visc.gov.lv

 

Ieva Erele, Latvijas Darba devēju konfederācija, Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares konsultants darba devēju satura jautājumos, 26594141, ieva.erele@gmail.com

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Erele eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante. 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv