Par eIKT NEP paveikto 2014.gadā.

2014.gada sākumā trīs galvenās izvirzītās eIKT NEP prioritātes:

-deleģēt pārstāvjus, ekspertus NEP viedokļa paušanā un aktīvā uzņēmuma, nozares interešu pārstāvniecībā.

-veicināt asociācijās ietilpstošo uzņēmumu vadības vai personāla daļu aktīvāku iesaisti NEP aktuālo jautājumu risināšanā – rekomendēt ekspertus izglītības satura veidošanā, izglītības iestāžu akreditācijas procesiem, kvalifikācijas eksāmenu kā satura izstrādē, tā komisijas darbā, kā arī citos profesionālās izglītības procesos.

-veidot kopīgu informatīvo telpu e-vidē par aktualitātēm profesionālajā izglītībā, pedagogu profesionālajā pilnveidē, uzņēmumu darbinieku profesionālajā pilnveidē un daudzi citi aspekti.

NEP locekļi informējuši nozaru konsultantus par nepieciešamo profesionālās izglītības programmu izstrādi atbilstoši nozares vajadzībām. Ir sagatavots ziņojums 2014. gada 13. jūnijā

„Par nepieciešamajām un pieprasītākajām profesijām Latvijā nākotnē”.

Sadarbībā ar eIKT NEP 2014.gadā Jelgavas tehnikums un Saldus Profesionālā vidusskola izveidoja jaunu četrgadīgu programmu „Programmēšana” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju „Programmēšanas tehniķis”.

Apzināti dati par nozares darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. NEP locekļi informēti par uzņemto un absolvējušo audzēkņu skaitu profesionālajās izglītības iestādēs.

Janvārī notikusi vizīte uz Rēzekni, kuras laikā tikšanās notikušas ar Austrumlatgales profesionālās vidusskolas direktori Benitu Virbuli un direktores vietnieci izglītības satura un attīstības jomā Irēnu Kroiči, kā arī notika tikšanās ar Artūru Šnevelu, informātikas skolotāju.

Veikta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises novērošana Ogres tehnikumā.

Izstrādāta un publicēta informācija nozaru padomju mājas lapā (e-vidē).

Nodota informācija par ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences novērtēšanas normatīvajām procedūrām nozaru uzņēmumiem.

Veikta profesiju standartu aktualizācija.

PINTSA saskaņoti profesiju standarti: 22.01.2014. Telekomunikāciju speciālists

16.03.2014. Informācijas drošības vadītājs, Informācijas sistēmu drošības speciālists.

Nozares pārstāvji iesaistītidiskusijās par EQAVET ietvarstruktūras un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu kā arī kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveides projekta izstrādē.

Piesaistīti eksperti no LBAS un LDDK puses kvalifikācijām Datorsistēmu tehniķis, Programmēšanas tehniķis un Elektronikas tehniķis, kā arī no LBAS puses kvalifikācijai Telekomunikācijas tehniķis. Eksperti apstiprināti NEP. Nozares eksperti vērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu. Darbs tiks turpināts arī 2015. gadā.

Izstrādāti ieteikumi prakses vietu nodrošināšanai konkrētām profesionālās izglītības iestādēm, kvalifikācijām. Nozarē sadarbībā ar darba devējiem tiek īstenotas darba vidē balstītas profesionālās izglītības programmas.

Apmeklēta LBAS diskusija par Duālo izglītību Latvijā. Apmeklētas divas konferences par duālo izglītību Latvijā un Šveicē.

Sagatavotas prezentācijas par profesionālās izglītības programmu izstrādi. Saskaņots ar nozari projekta ietvaros izveidotās profesionālās izglītības programmas ar modulāro pieeju pamatprofesijās, saistītām profesijām un specializācijām. Nozares eksperti vērtē izstrādātās programmas. Darbs turpināsies arī 2015. gadā.

 

Sagatavoja

L.Brahmane

eIKT NEP konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv