Konkurss topošajiem elektrospeciālistiem „Jaunais profesionālis 2014”

Jau ceturto gadu pēc kārtas norisinājās konkurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem - topošajiem elektrospeciālistiem „Jaunais profesionālis 2014”, kas jau iepriekšējos gados ar labiem rezultātiem ir apliecinājis enerģētikas speciālistu konkurētspēju un profesionālās izglītības kvalitāti Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un AS „Sadales tīkls”.

Mācību centra rīkotā elektroinstalācijas konkursa „Jaunais profesionālis 2014” aktivitātes „Enerģētika” mērķis ir popularizēt enerģētikas nozares profesijas un dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas elektrotehniķa profesijā. Lai konkursu sagatavotu, strādāja Rīcības komisija un konkursa nolikums tika izstrādāts VISC Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietnieces Daces Ozoliņas vadībā. Konkursa dalībnieki ir profesionālās izglītības iestāžu 4. kursa audzēkņi vecumā līdz 23 gadiem, kuri apgūst trešās profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošās izglītības programmas enerģētikas nozarē. Konkursā piedalījās audzēkņi no PIKC Rīgas Tehniskās koledžas, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma, PIKC Ventspils tehnikuma, PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma, Daugavpils Profesionālās vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma, Cēsu Profesionālās vidusskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas.

 

Konkurss tika organizēts divās kārtās, kur pirmajā atlases kārtā 9. oktobrī zinošākie audzēkņi no deviņām profesionālās izglītības iestādēm pārbauda savas teorētiskās zināšanas, atbildot uz AS „Sadales tīkls” Mācību centra sagatavotajiem 100 jautājumiem. Konkursa norises laiks bija divas stundas, testa laikā bija jāveic vienkāršoti aprēķini, bet galvenokārt jāizprot elektrotehnikas teorētiskie pamati. Novērtējot konkursa dalībnieku teorētiskās zināšanas, vislabākie rezultāti bija Rīgas Valsts tehnikuma audzēknim Andim Lācim, iegūstot 77 punktus, Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēknim Edgaram Beļskim (ar 62 punktiem) un Liepājas Valsts tehnikuma audzēknis Raitim Graudužim (ar 61 punktu). Jāatzīmē, ka jautājumi tiešām nebija vienkārši, audzēkņiem grūtības sagādāja dažādu tīklu neitrāles režīmi, kā arī tīri praktiski jautājumi - piem. kāda ir trīsfāžu elektrodzinēja aptuvenā palaišanas strāva? 

Kad testi bija izpildīti, gan audzēkņi, gan viņu pedagogi varēja iepazīties ar 110/20/10kV apakšstaciju „Mārupe”. AS „Latvijas elektriskie tīkli” Apakšstaciju dienesta vec. augstsprieguma elektroinženieris Agris Ķīlis pastāstīja un parādīja 110kV apakšstacijas primārās iekārtas - jaudas slēdžus, atdalītājus, mērmaiņus un 63MVA transformatoru. Releju dienesta vec. elektrisko sistēmu inženieris Aleksandrs Gontovojs savukārt pastāstīja par 110kV līniju un transformatoru releju aizsardzībām, automātikām un vadības sistēmu. Lai saprastu, kā elektroenerģija no Pārvades tīkla tiek nodota Sadales tīklā, AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Dispečervadības centra vec. elektrotīklu dispečers Valērijs Černoguzovs iepazīstināja ar 20kV un 10kV sadales ietaisēm. 

 

Divas dienas - 23. un 24. oktobrī, PIKC Liepājas Valsts tehnikumā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa elektroinstalācijā „Jaunais profesionālis 2014” fināls, kurā savu izglītības iestādi pārstāvēja tikai viens dalībnieks. Jauno elektrotehniķu vērtēšanā piedalījās Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Kārlis Briņķis, AS „Sadales tīkls” Mācību centra direktors Osvalds Makreckis un metodiķis Olivers Lapčinskis, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas enerģētikas nozares konsultants Māris Kalniņš. Konkursa otrajā posmā ekspertu komisija vērtēja dalībnieku praktisko darbu - dzinēja vadības un apgaismojuma instalācijas montāžu un pārbaudi, kā arī darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Konkursa laikā tika organizēts enerģētikas nozares profesionālo izglītības programmu pedagogu kompetenču pilnveidošanas seminārs un šogad semināra ietvaros par AS Energofirmas „Jauda” vēsturi un nākotnes plāniem pastāstīja Mārketinga vadītājs Edmunds Šimiņš. Par „Jaudas” produktiem - 20(10)kV kompaktām transformatoru apakšstacijām, kabeļu komutācijas sadalnēm un ievada uzskaites sadalnēm pastāstīja un tās praktiski nodemonstrēja Tehniskās daļas vadītājs Mārtiņš Kaibe.

Pēcpusdienā AS „Sadales tīkls” Mācību centra pārstāvji Osvalds Makreckis un Olivers Lapčinskis pedagogus iepazīstināja ar spriegumaktīvo darbu specifiku un jaunākajām darba tehnoloģijām, kas paredz veikt darbu 0,4kV gaisvadu elektrolīnijās, 0,4kV sadalnēs un vidējā sprieguma 20kV transformatoru apakšstacijās, neatslēdzot elektroapgādi klientam un atgādināja elektrodrošības pamatnoteikumus.

Piektdien konkurss atsākās jau agri no rīta, lai paspētu izpildīt visus ieplānotos pasākumus. Par enerģētikas attīstības tendencēm un energoefektivitāti pastāstīja „Schneider Electric Latvija” Biznesa attīstības menedžeris Baltijas valstīs Gatis Arājums. „Schneider Electric Latvija” pasniedza dāvinājumus - aizsardzības elementu komplektus - visām deviņām profesionālās izglītības iestādēm.

Pēc tam notika Enerģētikas nozares profesionālās izglītības pedagogu atklātā metodiskā sanāksme. D. Ozoliņa uzaicināja tehnikumus un profesionālās skolas gatavoties „Jaunam profesionālim 2015”. Liepājas Valsts tehnikuma pārstāves Indra Ruperte un Ilze Kupše iepazīstināja ar modulāro izglītības programmu izstrādes gaitu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atjaunoto saturu.

Par „Latvenergo” koncerna infrastruktūras attīstību pastāstīja AS „Latvijas elektriskie tīkli” Releju dienesta vadītājs Māris Kalniņš. Tika izvērtēti jaunākie enerģētikas projekti - Rīgas TEC-2-2 un Kurzemes loks. Lai saprastu jaunākās aktualitātes elektroenerģijas tirgū, tika dots arī neliels ieskats par Nord Pool Spot biržas darbību.

12:00 montāžas konkurss bija noslēdzies,un audzēkņiem nelielai atslodzei tika piedāvāta ekskursija uz Liepājas rūpnīcu „Lauma Fabrics”. Audzēkņi iepazinās ar dažādām šūšanas mašīnām un šo darbgaldu vadības iekārtām.

Novērtējot konkursa dalībnieku gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, par konkursa uzvarētāju tika atzīts Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis Andis Lācis, kopvērtējumā iegūstot 295 punktus, otro vietu izcīnīja Rīgas Tehniskās koledžas audzēknis Armands Pavlovičs (ar 285 punktiem) un trešo vietu ieguva Liepājas Valsts tehnikuma audzēknis Raitis Graudužis (ar 283 punktiem).

 

Praktiskā uzdevuma raksturīgākās kļūdas: uzdoto montāžas izmēru un līmeņu nesakritība, nemarķēti montāžas elementi, slikta montāžas kvalitāte, materiālu pārtēriņš un drošības prasību precīza ievērošana montāžas laikā. Tomēr kopumā rezultāts bija labs, visi audzēkņi pēc 12 stundu darba uzdevumu pabeidza. Ekspertu komisija iesaka pēc audzēkņa rezultātu fiksēšanas atļaut viņam novērst defektu, piem. noskaidrot, kādēļ nedeg spuldze. 

Pirms mājupceļa Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts pateicās visiem par ieguldīto darbu un uzcienāja klātesošo ar īstu svētku kliņģeri. Liels paldies visiem organizatoriem un sponsoriem, bet it sevišķi LVT pasniedzējam Andrim Rozem, par ieguldīto darbu! Uz tikšanos nākošajā konkursā „Jaunais profesionālis 2015”!

 

AS „Sadales tīkls” Mācību centra direktors un konkursa vērtēšanas komisijas eksperts Osvalds Makreckis atzīst: „Konkurss „Jaunais profesionālis” ir ieguvis ļoti lielu nozīmi profesionālās izglītības attīstības veicināšanā un enerģētikas nozares profesiju popularizēšanā. Vērtējot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus, ir redzams, ka šajās izglītības iestādēs tiek sagatavoti zinoši un profesionālispeciālisti, kuri veicina nozares konkurētspēju un darba devēju interesi. AS „Sadales tīkls” kā lielākajam elektroenerģijas piegādes uzņēmumam Latvijā ir svarīgi, lai topošie speciālisti apgūtu jaunākās darba metodes, tādēļ arī šogad skaidrojam profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem un konkursa atbalstītājiem spriegumaktīvo darbu tehnoloģiju, kuru šobrīd ieviešam AS "Sadales tīkls" ikdienā.

 

Informāciju sagatavoja:

M. Kalniņš

Enerģētikas nozares konsultants darba devēja satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv