Notikusi enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.04.15

15. aprīlī Rīgā, Z.Meierovica bulvārī 16-1 plkst.13.00 notika enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtība:

1.       Sanāksmes darba kārtības precizēšana.

2.       Audzēkņu uzņemšanas plāna Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta finansētās vietās; ESF finansētās programmās) izvērtēšana.

3.       PII apmeklējuma plāna 2014.gadam apspriešana.

4.       Aktuāla informācija par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu un satura izstrādi.

5.       Darba devēju iesaiste topošo darbinieku apmācībā, darba vidē balstītas apmācības elementu ieviešana enerģētikas nozarē, NEP attīstības perspektīvas.

6.       Nozares pārstāvju informēšana par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi.

7.       Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību.

 

Enerģētikas nozares ekspertu padomes (turpmāk –ENEP) sanāksmes kārtībā ir nelielas izmaiņas. Darba kārtības 5.punkts tiek pārcelts uz nākamo ENEP sanāksmi. VISC direktora vietnieka J.Gaigala vietā iekļauts punkts par LDDK un LBAS priekšlikumiem grozījumiem likumprojektam "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru prezentēs LBAS nacionālā koordinatore R.Porniece.

M.V.Kalniņš klātesošos iepazīstina ar audzēkņu uzņemšanas plānu Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta finansētās vietās un ESF finansētās programmās). ENEP bez iebildēm atbalsta audzēkņu uzņemšanas plānu Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs.

ENEP komentārs – jāceļ enerģētikas nozares un profesionālo izglītības iestāžu prestižs, lai nodrošinātu kaut nelielu audzēkņu atlasi uz budžeta vietām. Budžeta vietas būtu pilnībā jānokomplektē! Pašlaik to reāli spēj tikai Daugavpils Profesionālā vidusskola. Situācija reāli ir jāuzlabo Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā un PIKC Liepājas Valsts tehnikumā. Ja ir novadu pašvaldību atbalsts, tad Skrundas Profesionālajā vidusskolā jāturpina sagatavot elektromontierus un Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā jāturpina sagatavot elektrotehniķus (elektriķus). Tomēr grupas komplektējas mazas un laboratoriju (darbnīcu) aprīkojumam būs nepieciešami lieli līdzekļi.

E.Purmale – Baumane informē sanāksmes dalībniekus, ka no 2014.gada septembra būs pieejams ESF finansētās profesionālās izglītības programmas. Tiek norādīts, ka ESF programmās varēs piedalīties jaunieši no 17-29 gadiem, audzēkņi saņems stipendiju 70-115 EUR. Kā arī prakses laikā darbaudzinātājs no uzņēmuma saņem ESF maksājumu 7,11 EUR dienā par vienu izglītojamo. V.Vāravs pozitīvi atsaucas par šo aktivitāti. AS „RĪGAS SILTUMS” ņem praksē ESF finansēto programmu audzēkņus un ar dažiem pēc apmācības ir noslēgti darba līgumi.

ENEP sekretariāts maijā organizēs PIKC Ventspils tehnikuma apmeklējumu. Apmeklējuma mērķis ir iepazīties ar tehnikuma sekmēm līdzekļu apgūšanā skolas modernizācijai, kā arī diskutēt par darba vidē balstītas apmācības ieviešanas problēmām un labas prakses piemēriem.

R.Ančupāne sniedz informāciju par aktuālo informāciju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā un satura izstrādē.

R.Porniece ziņo par grozījumi Profesionālās izglītības likumā, ar kuru tiek noteiktas NEP funkcijas profesionālajā izglītībā. Likumprojekts pieejams http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319532 .

ENEP locekļiem NEP sekretariātam līdz 24.aprīlim nosūtīt komentārus, priekšlikumus vai iebildumus par Likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" (VSS-339).

L.Strode nozares pārstāvjiem sniedz informāciju par modulāro profesionālās izglītības programmu:  Uzsākta modulāro profesionālās izglītības programmu Enerģētikas nozares profesijai „Elektrotehniķis” un specializācijām „Elektromontāžas tehniķis”, „Elektrisko tīklu tehniķis”, „Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis” izstrādi. Š.g.13.aprīlī iesniegts 1.posma nodevums - sasniedzamo rezultātu analīzes darba lapa. Nodevums pašlaik tiek izskatīts, termiņš -  10.maijs.

ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2014.gada 10.jūnijā plkst.13:00. ENEP locekļiem tiks izsūtīti ENEP sanāksmes dokumenti, ENEP sanāksmes protokols.

Informāciju sagatavoja: J.Silarājs, LBAS enerģētikas nozares konsultants

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv