Notikusi enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.02.10

10. februārī Rīgā, Z.Meierovica bulvārī 16-1 plkst.13.00 notika enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmē izskatītie jautājumi:

  • Aktualitātes darba vidē balstīto apmācību ieviešanā 
  • Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un nozarē izstrādājamie PS, PKP, IP un KE.
  • 2015.gada ENEP darba plāns.
  • Atskats uz konferenci "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām".
  • Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību.

 

            J.Silarājs uzrunā sanāksmes dalībniekus, sanāksme tiek pasludināta par atklātu. Darba kārtība tiek mainīta, sapulci vadīs J.Silarājs. Par darba kārtības 3.punktu ziņos J.Silarājs, par 5.punktu A.Dišlers.

            M.Silarājs klātesošos iepazīstina ar aktualitātēm darba vidē balstīto apmācību ieviešanā, tiek sniegts atskats uz starptautiskām konferencēm, kuru galvenais temats ir profesionālā izglītība, darba spēka mobilitāte un darba vidē balstītās apmācības.

            J.Silarājs ziņo par aktualizēto enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru un nozarē izstrādājamiem PS, PKP,IP un KE.

            J.Silarājs sniedz informāciju par 2015.gada ENEP darba plānu.

I.Šīna aicina līdz 27.02.2015 sniegt viedokli par ENEP interesi savu sanāksmju darba kārtībā iekļaut jautājumus par profesionālo augstāko izglītību. Aktuāla informācija PI iesaistītajiem - Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", piedāvā nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

            Kā arī ENEP tiek aicināts 2 nedēļu laikā paust viedokli, vai ENEP ir ieinteresēts iesaistīties profesionālās augstākās izglītības attīstībā?

            ENEP sekretariāts virzīs uz elektronisko balsošanu izmaiņas ENEP nolikuma 9 punktā šādā redakcijā. ENEP darbu vada ENEP sekretariāts. ENEP sekretariāts sasauc ENEP sanāksmes pēc ENEP locekļu ierosinājuma, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

            A.Dišlers sniedz atskatu uz konferenci "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām".

            J.Silarājs ierosina enerģētikas nozares asociācijā „LEEA” noskaidrot, vai nozarē ir starptautisks sertifikāts, kurā iegūšanā būtu ieinteresēti PI audzēkņi?

            ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2015.gada 12.maijā plkst.13:00. ENEP locekļiem tiks izsūtīti ENEP sanāksmes dokumenti un ENEP sanāksmes protokols.

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv