Profesiju dienas Ventspilī

2013. gada 18. aprīlī Ventspils Tehnikums aicināja Ventspils skolēnus un jauniešus uz Profesiju dienu, kas šoreiz notika Jaunrades namā. Profesiju dienas laikā bija iespēja iepazīties ar skolā piedāvātajām programmām un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas dažādās profesijās: mašīnbūves tehniķis, metinātājs, automehāniķis, elektriķis, elektronikas tehniķis, mehatronisku sistēmu tehniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavārs, kuģa pavārs, bārmenis, viesnīcu pakalpojumu speciālists un grāmatvedis. Pasākuma laikā notika aizraujoši konkursi un viktorīnas, kā arī paraugdemonstrējumi un sacensības metināšanā ar metināšanas simulatoru. Bija iespēja piedalīties paraugdemonstrējumos robotikā, pagatavot savu iecienītāko ēdienu (vai dzērienu) un izveidot savu galda klājumu.

Ventspils Jaunrades namā vienlaicīgi ar Profesiju dienām notika Ventspils Tehnikuma organizēta diskusija par profesionālās izglītības saturu un kvalitāti, uz kuru tika aicināti enerģētikas un elektronikas nozares uzņēmumi. Apaļā galda diskusijas pirmajā daļā profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Tehnikums" pārstāvji sniedza informāciju par Ventspils Tehnikumu, izglītības programmas "Enerģētika" saturu un apgūstamajām kompetencēm, kā arī par Ventspils Tehnikuma īstenoto pārrobežu projektu.

2013. gada 12. aprīlī svinīgi tika uzsākta Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta īstenošana, Ventspils Tehnikumam parakstot gan līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu gandrīz 11 miljonu latu apmērā, gan būvdarbu līgumu ar AS "UPB", kas slēgta konkursa procedūras rezultātā ieguvusi tiesības veikt projektā paredzētos būvdarbus, gan arī vienošanās ar Ventspils pilsētas domi par sadarbību projekta īstenošanā.

Jāatzīmē, ka Ventspils Tehnikums šobrīd ir pirmā un arī vienīgā no 11 profesionālās izglītības iestādēm, kas ir gatava uzsākt izglītības iestādes rekonstrukcijas darbus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu pēc tam, kad 2011. gada 27. decembrī ar Izglītības un zinātnes ministra R. Ķīļa rīkojumu tika pārtraukta projektu īstenošana 18 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Pēc projekta īstenošanas, papildus jau esošajām metālapstrādes, automehānikas, enerģētikas, elektronikas, viesnīcu un restorānu servisa programmām, Ventspils Tehnikumā tiks piedāvātas arī jaunas mācību programmas - būvkonstrukciju galdnieks, ēku iekšējo komunikāciju tehniķis, automehatroniķis, viesmīlis. Projekta "Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts" kopējās izmaksas paredzētas 10 892 114 LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 367 218 LVL (86% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 1 524 896 LVL (14% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošana paredzēta 22 kalendāro mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas jeb līdz 2015. gada februārim.

 

Otrs projekts "Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām" tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus izvirzītajām prasībām un vajadzībām, tādējādi piesaistot vairāk jauniešus profesionālās izglītības iestādēm, kā arī izveidot un stiprināt sadarbību starp profesionālajām skolām un darba tirgu mācību programmu uzlabošanā un pilnveidē, un uzlabot praktisko apmācību apstākļus, iegādājoties jaunu mācību aprīkojumu. Projektu realizē Kurzemes plānošanas reģions un tajā ir iesaistītas reģiona profesionālās skolas - Ventspils Tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Skrundas profesionālā vidusskola, Saldus profesionālā vidusskola, Laidzes Profesionālā vidusskola, Kuldīgas  Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola Cīravas Profesionālā vidusskola, Jelgavas Tehnikums un 7 Lietuvas profesionālās apmācības iestādes.

 

Šā projekta pirmais iepirkums ir „Pētījums par profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām, sadarbības modeļa izstrāde un apmācību organizēšana prakšu vadītājiem”, kur līgums ir noslēgts ar SIA "NK Konsultāciju birojs" un pētījums ir jāizstrādā līdz 2014. gada janvārim.

Otrajā iepirkumā "Metināšanas un elektriķu apmācību aprīkojuma iegāde" Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam ietvaros pašlaik ir izsludināts konkurss.

 

Savukārt diskusijas otrajā daļā Enerģētikas Nozares ekspertu padomes pārstāvji M. Kalniņš un J. Silarājs informēja par nozares kvalifikācijas struktūru, aktualitātēm profesiju standarta un profesiju kartes izstrādē. Pēc šīs prezentācijas uzņēmumu un Ventspils Tehnikuma pārstāvji apmainījās ar pieredzi par jauniešu sagatavotību darba tirgum, kā arī par vēlamajiem uzlabojumiem profesionālajā izglītībā. Diskusijā par profesionālās izglītības attīstības tendencēm piedalījās Ventspils Tehnikuma, Kurzemes plānošanas reģiona, Enerģētikas Nozares ekspertu padomes, SIA „Ventamonjaks serviss”, pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, SIA „Elektriķis”, SIA „FIX” pārstāvji. Puses vienojās, ka diskusija un viedokļu saskaņošana ir jāturpina pēc Kurzemes plānošanas reģiona pasūtītā pētījuma izstrādes.

   

Informāciju sagatavoja: M. Kalniņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozares konsultants darba devēju satura jautājumos, 26.04.2013.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv