Kokapstrādes speciālistu dienas Aizkraukles Profesionālā vidusskolā

Datums: 2014.02.27

Šī gada 27.februārī Profesionālo skolu atvērto durvju ietvaros Kokrūpniecības (kokapstrāde mežsaimniecība) NEP sekretariāts- H.Kaukule, J.Mārciņš un I. Siņica apmeklēja Aizkraukles Profesionālo  vidusskolu, kurā notika Kokapstrādes speciālistu diena.APV direktore Ruta Krūkle sniedza izsmeļošu informāciju par skolas attīstību un sadarbību ar nozares pārstāvjiem.

Skola ar ERAF un valsts budžeta līdzekļiem ir renovējusi lielāko daļu telpu ( izņemot Sporta kompleksu un vienu darbnīcu) ir papildināta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze nodrošinot pedagogiem un izglītojamiem mūsdienīgu, modernu mācību vidi.

Skola ļoti nopietni strādā pie mācību sasniegumu uzlabošanas. Rezultāti liecina, ka skola varētu pretendēt uz Kompetences centra statusu , taču izglītojamo skaitu skola nevar ietekmēt,  tuvākajos gados tas nebūs atbilstošs centra prasībām. Taču metodiskais darbs noris kvalitatīvā līmenī, tā ir skolas darba prioritāte un par to liecina skolas sasniegumi.

Trīs skolas izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkursa „Krēsls 2013”, iegūstot 3.vietu nominācijā „Būvizstrādājumu galdnieks”.

Profesionālā Izglītības programma” Kokizstrādājumu izgatavošana” ar kvalifikāciju „Būvizstrādājumu galdnieks” tiek īstenota jau 30 gadus . Materiālā bāze visu laiku tiek papildināta un pilnveidota . Ir viss nepieciešamais lai nodrošinātu ļoti kvalitatīvu apmācības procesu. Atvērto durvju dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas kokapstrādes darbnīcu, elektroinstrumentu laboratoriju un skolas mācību bāzi. APV Pedagogs Māris Rukmanis  pastāstīja par programmas saturu un tās īstenošanu dzīvē. Savukārt direktores  vietniece R. Auzenberga interesentiem sniedza informāciju par darba vidē balstītu apmācību un ārpusformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanu Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā.

Skola ir pārrunājusi jautājumu par turpmāko attīstību ar darba devējiem, profesionālajām asociācijām un labi izprot to, ka nākotnē būs nepieciešami kvalificēti strādnieki daudzās nozarēs, taču reālā situācija liecina par to, ka izglītojamo skaits samazinās un vēl turpinās samazināties . Tāpēc jāakcentē uzmanība uz kvalitāti, nevis kvantitāti un skola to arī dara.

Informāciju sagatavoja I.Siņica LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv