Notikusi Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru trīspusējās sadarbības ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.09.16

2015. gada 16. septembrī Rīgā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības namā notika Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru trīspusējās sadarbības ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtībā tika iekļauti sekojoši jautājumi:

1.     MASOC prezentācija par karjeras izglītības atbalstu – TEHNOBUS;

2.     IKVD prezentācijas

-        Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā

-        Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011. gada līdz 2015. gadam

-        Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem

3.     SIA Ernst&Young Baltic prezentācijas

-        Informācijas par nozaru kvalifikācijas līmeņu aprakstu izstrādes mērķiem un saturu

-        Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu izskatīšana un papildināšana

-        Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikāciju līmeņu kartes izskatīšana un atkārtota saskaņošana

Šajā sanāksmē Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas (turpmāk – MASOC) “Tehnobuss Latvija” projekta vadītājs Jānis Nagla iepazina ar projekta mērķiem, darbību un ieguvumiem.

Projekts tika izveidots profesionālās orientācijas un izglītības veicināšanai mašīnbūvē un metālapstrādē. “Tehnobuss Latvija” atraktīvā veidā veicinās jauniešu interesi par inženierzinātnēm, it īpaši mašīnbūves un metālapstrādes speciālistiem. Attīstīs sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un jauniešiem. Projekts sekmēs Latvijas uzņēmumiem nepieciešamo jauno speciālistu plūsmu mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Tehnobuss ir ar ražošanas iekārtām, eksperimentu iekārtām un multimediju sistēmām aprīkots 18 metru liels autobuss – ceļojošā mācību laboratorija, kas apmeklē vispārējās un profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. Instruktori ar darba pieredzi mašīnbūves nozarē prezentē iekārtas, izskaidro mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu, konsultē par karjeras iespējām. Ar šādu pieeju jaunieši un skolas atraktīvā veidā iepazīsies ar inženierzinātņu iespējām un pielietojumu dzīvē. No 26.-28. novembrim Rīgā, Starptautiskajā iestāžu centrā Ķīpsalā Tehnobuss piedalīsies starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādē “Tech Industry 2015”, kas ir gada nozīmīgākais un lielākais rūpnieciskās ražošanas projekts Baltijas reģionā.

Turpinot sanāksmi, par aktualitātēm projektā informēja Valsts Izglītības kvalitātes dienesta (turpmāk –IKVD) vecākie eksperti. Sarmīte Dīķe sniedza informāciju par profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošanu izglītības iestāžu pašnovērtējuma procesā. Sanāksmes locekļi tika informēti, ka pašlaik top vienoti izglītības iestāžu un programmu pašnovērtēšanas metodiskie ieteikumi, kas tika izstrādāti nacionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveides ietvaros. Paredzēts arī iestrādāt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) rādītājus. Sanāksmē tika skaidrots, ka pašnovērtējums ir iekšējais novērtējums par izglītības iestādes darbību un rezultātiem, darba uzlabojumu plānošanu un ieviešanu un pamatmērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti skolā. Šo metodisko materiālu visas skolas saņems līdz novembra beigām.

Māris Stinkulis informēja par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtas profesionālās kompetences novērtēšanas pieredzi Latvijā no 2011. gada līdz 2015. gadam. Šobrīd profesionālās kompetences novērtēšanu ir izmantojušas vairāk, kā 2300 personas. Pretendentu profesionālās kompetences novērtēšanu iespējams veikt 130 dažādās profesionālajās kvalifikācijās, un to nodrošina 42 profesionālās izglītības iestādes. Māris Stinkulis tāpat iepazina ar metodiskiem ieteikumiem, kuri izstrādāti, sistematizējot profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijām aktuālo jautājumus, un saturiski veidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteikto un profesionālās kompetences novērtēšanas procesā paredzēto darbību secībai.  Sadarbībā ar NEP tika nodrošināta procesa atpazīstamība un ilgtspēja, stiprināta uzticība un ticamība neformālās izglītības atzīšanai. Projekta ietvaros tiks sastādīts ceļvedis, lai uzrunātu jebkuru sabiedrības cilvēku izmantot šo iespēju. Viens no komentāriem tika saistīts ar to, ka varētu stingrāk padomāt par vecuma ierobežojumu, jo piemēram “18 gados cilvēkam vēl nav nekādas pieredzes, lai izmantotu ārpus formālo izglītību un šajā vecumā izglītība jāiegūst formālā veidā” – teicis MASOC eksperts izglītības un nodarbinātības jautājumos Artūrs Graudiņš.

Nobeigumā par aktualitātēm IKVD stāstījusi Diāna Vernera par nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultātiem un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatu – palīgu nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem. Diāna Vernera uzsvēra, ka kvalitatīva izglītība – iespēja attīstīt prasmi izmantot zināšanas motivēta, gudra pedagoga vadībā, dod prasmes nemitīgi pilnveidot savu personību, sagatavot darba tirgū pieprasītus, kompetentus, mācīties gribošus speciālistus. Sanāksmē tika stāstīts, par akreditāciju, rezultatīviem rādītājiem profesionālās izglītības programmās. Runājot par rokasgrāmatu, tika atzīmēts, ka šīs grāmatas mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas ekspertu kompetenci izglītības kvalitātes vērtēšanā, veidotu vienotu izpratni par vērtētāja lomu, darbību un atbildību, par kvalitātes vērtēšanas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, vērtējuma līmeņiem un to piemērošanu.

Sanāksmes noslēgumā SIA Ernst&Young Baltic projektu vadītāja Līga Indriksone informēja par nozaru kvalifikācijas līmeņu aprakstu izstrādes gaitu, posmiem un saturu. Sanāksmes laikā tika izskatīti nozares kvalifikācijas līmeņu apraksti, sniegti komentāri, kā arī tika diskutēts par vārda “kompetence” nozīmi šajos līmeņu aprakstos.

Tā kā profesiju karte ir jāaktualizē līdz 20. oktobrim, sanāksmes laikā tika runāts par jaunām kvalifikācijām, kuras pašlaik ir ievietotas profesiju kartē. Šobrīd kartē 3. profesionālās kvalifikācijas līmenī ievietota metālmākslas modelētāja profesija. Sanāksmē tika piedāvāts priekšlikums metālmākslas modelētājam mainīt nosaukumu uz materiālā dizaina speciālistu, jo ar šādu nosaukumu pastāv profesiju standarts, kā arī priekšlikums autoatslēdznieku izņemt no profesiju kartes.

Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozares nobeigumā tika nolemts, ka visus priekšlikumus, kuri saistīti ar profesiju karti, saskaņot nākamajā NEP sanāksmē, kura notiks oktobrī.

Informāciju sagatavoja: Ekaterina Bayanova

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru konsultante darba ņēmēju satura jautājumos 

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv