Malnava - Latgales lauksaimniecības nozares speciālistu sagatavošanas centrs

Datums: 2014.05.26

Šī gada 21.martā Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes sekretariāts Sarmīte Babāne un Laura Iveta Strode apmeklēja Malnavas koledžu Kārsavas novadā.

Malnavas koledža ir vecākā vidējā profesionālās izglītības iestāde Latgalē. Tā tika nodibināta 1921.gadā - divus gadus pēc Latvijas Republikas proklamēšanas un gadu pēc Latgales atbrīvošanas no sarkanās armijas.

Mācību iestāde jau nosvinēja 90 gadu jubileju. Vairākkārt ir mainījušās valsts iekārtas, sešas reizes mainījies skolas nosaukums, bet pamatuzdevums ir palicis nemainīgs - kvalificētu lauksaimniecības speciālistu sagatavošana Latgales un Latvijas lauksaimniecībai.

Profesionālā izglītības iestāde kārtējo izaugsmi sāka līdz ar iespējām piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Malnavas pagasta padome un valsts mācību iestādē ieguldīja 500000 EUR vērtu projektu no PHARE programmas. Pilnībā tika atjaunota un modernizēta autotransporta apmācības materiāli tehniskā bāze, paaugstinājās speciālistu sagatavošanas kvalitāte un apjoms.

Pēdējo 13 gadu laikā ar dažādu projektu palīdzību skolas attīstībā ir piesaistīti ap 5 miljoni EUR. Līdztekus mācību bāzei ir uzlaboti sadzīves apstākļi, nosiltināti mācību korpusi un dienesta viesnīca, visās telpās un dienesta viesnīcā ir ierīkots Wi-FI interneta pieslēgums.

2003.gadā Malnavas tehnikums ieguva jaunu kvalitāti - kļuva par Malnavas koledžu. Līdztekus 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmām tiek mācītas arī profesionālās vidējās izglītības programmas - tādejādi pilnīgāk tiek izmantota modernā mācību materiāli tehniskā bāze un pašu lektoru - skolotāju intelektuālais potenciāls.

Malnavas koledžai pēdējo 10 gadu laikā ir stipri izaudzis prestižs: audzēkņu un studentu skaits pārsniedz 700, jaunieši zināšanas apgūst no 39 Latvijas novadiem, t.s. no Pierīgas reģiona.

Malnavas koledža pašreizējā laika posmā praktiski ir vienīgā profesionālā mācību iestāde Latgalē, kurā notiek lauksaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošana: uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā, lauku īpašumu apsaimniekotājs, dārzkopis. Kopējais lauksaimniecības izglītības programmu apguvēju skaits ir 343, t.i. gandrīz puse no kopējā koledžas izglītojamo skaita.

Koledžai ir savas mācību ražošanas iecirknis, kurā audzēkņi un studenti audzē graudaugus, iegūto ražu pārdot un iegūst papildus līdzekļus iestādes attīstībai.

  Malnavas koledžas rudzu lauks 2013.gads                                                                  Lauku dienas Viļānos 2013.gadā

Malnavas koledžai ir cieša sadarbība ar Latgales Plānošanas reģiona attīstības padomi, vietējām pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, nozaru profesionālajām organizācijām. Audzēkņus reģiona uzņēmēji labprāt uzņem kvalifikācijas prakses laikā - tie ir pietiekoši sagatavoti praktiskā darba veikšanai.

Apmeklējuma laikā NEP sekretariāts bija patīkami pārsteigts par sakopto apkārtni un vidi, kādā notiek mācības, kādā ir iespēja uzturēties gan audzēkņiem, gan pasniedzējiem.

Malnavas koledžas materiāli tehniskā bāze ir labā stāvoklī, ir sakopta vide, tiek veicinātas un uzturētas dzīvas kultūrvēsturiskās tradīcijas, ēkas siltinātas, telpas ir saremontētas, sakārtotas, kabineti un laboratorijas aprīkotas pilnībā un ar moderniem tehniskajiem līdzekļiem, autotransporta audzēkņu un studentu apmācībai ir modernākā bāze Latvijā, uzskates materiāli pietiekošā daudzumā, pieredzes bagāti un atbilstošu kvalifikāciju ieguvuši skolotāji, praktiķi, ir mācību ražošanas iecirknis, uz vietas audzē graudaugus, ir augļu dārzs un plašs parks.

                                                                                  

 

Malnavas koledžā tiek iegūtas šādas lauksaimniecības kvalifikācijas:

 • Koledžas līmenis - SP „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”, kvalifikācija - Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā - 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība
 • Profesionālās vidusskolas līmenis:

1)      IP „Lauksaimniecība”, kvalifikācija - Lauku īpašumu apsaimniekotājs- profesionālās izglītības 3.kvalifikācijas līmenis;

2)     IP „Dārzkopība”, kvalifikācija – Dārzkopis - profesionālās izglītības 2.līmenis.

Tikšanās laikā Malnavas koledžas direktors prezentēja informāciju par skolas audzēkņiem. Audzēkņi un studenti ir pieprasīti darba tirgū. Koledžā mācās audzēkņi no 29 novadiem, mācās zemnieku dēli un meitas, mācās zemnieku saimniecību īpašnieki. Gan audzēkņi, gan absolventi strādā savās zemnieku saimniecībās, strādā algotu darbu pie lielajiem zemniekiem.

Skola cenšas mācību procesā iesaistīt arī vietējos lielākos uzņēmumus, kur tiek nodrošinātas prakses vietas, kas ir Z/s „Kotiņi” Viļakas novadā (A.Ločmelis), Z/s „Eglaine”, A.Trona zemnieku saimniecība, Tomātu audzēšanas saimniecība „Mežvidi”, Rēzeknes gaļas kombināts, „Cirmas bekons” u.c.

Izglītības līmeņa un skolas prestiža celšanas notiek sadarbība:

 • ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (līgumi, saskaņotas programmas, vieslektori);
 • ar Latgales Lauksaimnieciskās zinātnes centru (lauka izmēģinājumi);
 • ar Latgales Plānošanas reģiona attīstības padomi (perspektīvā attīstības plānošana; programmu saskaņošana, nepieciešamo speciālistu sagatavošana);
 • ar Kārsavas un citu tuvējo novadu pašvaldībām (pārstāvji, koledžas padomē, speciālistu sagatavošanas nepieciešamība, iespējamā nodarbinātība, perspektīvā attīstība);
 • Nodarbinātības valsts aģentūra (tālākizglītība, kvalifikācijas programmu izstrāde, sadarbība ar jauniešiem - bezdarbniekiem);
 • ar LOSP (IP un SP saskaņošana un aktualizēšana, nepieciešamo speciālistu sagatavošana);
 • sadarbība ar Zemkopības ministriju (IP un SP izstrāde, jauniešu piesaistīšana lauksaimnieciskajām profesijām);
 • sadarbība ar Lauksaimniecības Nozares ekspertu padomi (kvalifikācijas prasību izstrāde, izglītības plānu un mācību programmu aktualizācija, standartu izstrāde).

Izglītības iestāde ļoti aktīvi domā par savu attīstību un gan praktiskajā gan izglītības jomā. Tiek veikti dažādi projekti un realizētas aktualitātes:

 • ES pārrobežu programmas „EST- LAT- RUS” projekta realizācija - 300000 EUR;
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts vecajam mācību korpusam;
 • ES projektu realizācija 2014.- 2020.gadam;
 • Sadarbība ar Zemkopības ministriju jaunas lauksaimniecības tehnikas iegādei, jaunu un aktualizētu programmu izstrādei;
 • Sadarbība ar LLKC metodisko materiālu un skolotāju kvalifikācijas celšanā;
 • Sadarbība ar LOSP lauksaimniecisko aktualitāšu realizēšanā;
 • Sadarbība ar LLU (mācībspēku apmaiņa, SP saskaņošana, mācību saimniecības „Vecauce” izmantošana, zinātniskie pētnieciskais darbs);
 • Sadarbība ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru (pētnieciskais darbs);
 • Jaunu skolotāju piesaiste;
 • Starptautiskā sadarbība.

Skolas vadība īpaši uzsvēra profesionālās vidējās izglītības programmas „Lauksaimniecība”, kvalifikācijas „Lauku īpašumu apsaimniekotājs" nepieciešamību Latgales reģiona lauksaimniecībai, jo sagatavotie speciālisti ir nepieciešami tieši mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām, kuras ir mazāk specializētas.

Malnavas koledžas direktors: „Malnava ir mūžam jauna, Malnava mūžam attīstās!”

 

     

     

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu laiks Malnavas koledžā.

Informāciju sagatavoja: Sarmīte Babāne, LDDK Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares konsultante darba devēju jautājumos.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv