Rēzeknes tehnikums – jaunais vilnis!

2015. gada 15.septembrī Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes locekļi Vladimirs Sokolovs (LLPNA), Ilze Zuimača (LPUF), un nozares konsultanti Sarmīte Babāne (LDDK), Laura Iveta Strode (VISC), Inta Annuškāne (VISC) un Ieva Freiborne (LBAS) Latgales reģionā apmeklēja Rēzeknes tehnikumu.

Diskusijā par pārtikas rūpniecības nozares profesionālās izglītības nākotni piedalījās Rēzeknes tehnikuma direktore Benita Virbule, Rēzeknes tehnikumadirektora vietnieces izglītības darbā  Ināra Kroiča,Rita Melne,  Terēze Sperga, Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka,Mehatronikas labotratorijas vadītājs Andris Martinovs, Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas vadītāja Rasma Tretjakova, Rēzeknes Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.

Direktore B. Virbule iepazīstināja klātesošos ar tehnikuma vēsturi, attīstību, stratēģiju, realizētajiem projektiem, materiāltehnisko bāzi un pedagogiem. Sarunā tiek prezentētas 2015./2016. mācību gadā tehnikumā uzsāktās izglītības programma,  kā arī mācību programmas kopš 1995.gada.   

Tehnikumā pašlaik var apgūt 12 profesijas dažādās nozaru jomās, t.sk. pārtikas produktu ražošana, ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi, kokapstrāde, komerczinības, sekretariāta un biroja darbs, autotransports, datorzinības  , u.c.

Par absolventu nodarbinātību - vidēji pēdējo četru gadu laikā 25,5 % strādā savā profesijā. 20,6 % mācās, 14,7 % ir ārzemēs, 12,8 % dekrētā, 8,8 % bez darba.

Nozarē ir lielas reģionālās darbā iekārtošanās problēmas, jo pārtikas uzņēmumi koncentrēti Rīgas apkaimē.

Par materiāltehnisko bāzi –  1995.gadā  tika uzsākta PHARE projektu īstenošana, 2002.-2007.gada un 2012-2015.gadā ERAF finansēti projekti.

Problēmas- mācību literatūras, mācību materiālu trūkums, augstas programmas īstenošanas izmaksas, pedagogu nepietiekama kvalifikācija, pedagogu novecošanās, vāja profesiju atpazīstamība un  prestižs, vāja sadarbības ar darba vidi nodrošināšana – nav normatīvu dokumentu, nepieciešama regulāra pedagogu stažēšanās uzņēmumā.

Lai pilnveidotu audzēkņu profesionālās zināšanas un prasmes, tiek veikts papildu darbs: mācību ekskursijas, semināru organizēšana skolā, profesionālo prasmju konkursi skolā, darbs starptautiskos projektos, piedalīšanās profesionālajos konkursos Latvijā un ārzemēs.

Kā iespējamie  risinājumi audzēkņu piesaistei Rēzeknes tehnikumam tiek minēti: programmu piedāvājuma klāsta paplašināšana, sadarbības ar Rēzeknes Augstskolu un sadarbības ar  nozari stiprināšana.

Sadarbība ar Rēzeknes augstskolu.

Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka:

Rēzeknes augstskola ir septītā lielākā no 17 LR augstākās izglītības iestādēm. Augstskolā ir 15 studiju virzieni. Kā viens no virzieniem ir Ražošana un pārstrāde, kur varēs iekļaut arī Pārtikas produktu ražošanu.
Par  iespējām Rēzeknes augstskolā – 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu izveide: pārtikas produktu kvalitātes speciālistu, pārtikas produktu pārstrādes speciālistu sagatavošana.

Skolas apmeklējuma noslēgumā Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP locekļi vienojas ar par Rēzeknes tehnikumu stiprināt turpmāko sadarbību,  lai veicinātu Pārtikas rūpniecības nozares profesiju attīstību Latgales reģionā.

Vairāk lasiet par tehnikumu interneta vietnē: www.rezeknestehnikums.lv

Informāciju sagatavoja I. Freiborne, Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības LBAS nozares konsultante darba ņēmēju jautājumos un S.Babāne, LDDK konsultante darba devēju jautājumos.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv