Atskats uz 20.05.2014. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksmi

2014.gada 20.maijā akciju sabiedrības „VG Kvadra Pak” konferenču zālē notika Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

NEP locekļi (no labās): Juris Sīlis, Marta Rauska, Vija Kilbloka, Aldis Misēvičs, Artis Ērglis

NEP apstiprināja izmaiņas gan dalībnieku sastāvā, gan centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personāla sastāvā.

 

NEP sekretariāta pārstāve Ieva Bečere ziņo par eksaminācijas komisijas sastāvu

Viena no NEP darba kārtības tēmām bija „Modulāro izglītības programmu izstrādes gaita”. Modulāro programmu izstrādes mērķis ir radīt elastīgu, pēctecīgu un kvalitatīvu mācību saturu, kas ietver nozares normatīvajos aktos, profesijas standartā vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās noteiktās prasības profesionālajām kompetencēm, prasmēm un zināšanām noteiktā profesijā, arī valsts izglītības standartā definētos mērķus un uzdevumus. Par modulārās programmas izstrādes 4 posmiem pastāstīja Valsts Izglītības satura centra (VISC) konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos Inta Annuškāne.

Inta Annuškāne (no kreisās) un Ieva Bečere

Nākošā tēma bija „Par materiālķīmijas tehniķu sagatavošanu PIKC Rīgas Valsts tehnikumā (RVT)”. PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga informēja, ka Ķīmijas un farmācijas NEP nav atbalstījusi audzēkņu uzņemšanu 2014./2015.m.g. PIKC RVT Ķīmijas nodaļā, savu lēmumu pamatojot ar to, ka tāda programma tiek piedāvāta Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā (OMTK). Tomēr OMTK ir izteikta specializācija ķīmijas tehniķu sagatavošanā farmācijas rūpniecībai. Ja RVT vairs nesagatavos ķīmijas tehniķus, tad pāris gadu laikā parādītos vidējas kvalifikācijas ķīmijas speciālistu deficīts apstrādes rūpniecības nozarēs, turklāt daudzi jaunieši, kas vēlētos iegūt ķīmiķa kvalifikāciju, negribēs mācīties ārpus Rīgas. 

PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga

Dagnija Vanaga informēja, ka RVT Ķīmijas nodaļas pedagogi ir iecerējuši izstrādāt jaunu programmu ar jaunu nosaukumu „materiālķīmijas tehniķis”. Nepieciešamību pēc šādas specializācijas vidējā līmeņa darbiniekiem ir apstiprinājušas kokapstrādes, būvmateriālu, metālapstrādes un vieglās rūpniecības nozares. RVT direktore lūdza NEP sniegt informāciju par to, cik materiālķīmijas tehniķi gadā būtu nepieciešami poligrāfijas nozarei, un lūdza deleģēt nozares speciālistu, kas var sniegt konsultācijas profesionālās izglītības programmas pilnveidošanai atbilstoši nozares vajadzībām.

NEP nolēma atbalstīt Ķīmijas nodaļas saglabāšanu PIKC RVT, lūgt inženieri-ķīmiķi ar specializāciju poligrāfijā Kristīni Kalniņu piedalīties „materiālķīmijas tehniķa” profesionālās izglītības programmas izstrādē un rekomendēt Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijai sniegt informāciju PIKC RVT, ka poligrāfijas nozarei gadā nepieciešami 3–4 materiālķīmijas tehniķi darbam uzņēmumu laborato­rijās un ražošanas procesu uzraudzībā.

Noslēgumā AS „VG Kvadra Pak” ražošanas vadītājs Aivis Martinsons iepazīstināja NEP dalībniekus ar prezentāciju par uzņēmumu.

Pēc tam sanāksmes dalībnieki apskatīja uzņēmumu un iepazinās ar ražošanas procesu un produkciju.

AS „VG Kvadra Pak” ražošanas vadītājs Aivis Martinsons (centrā)

NEP locekle Vija Kilbloka ierosināja nākamo NEP sanāksmi 2014. gada septembrī rīkot SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”. Sapulces dalībnieki ar prieku piekrita šim ierosinājumam.

Noslēgumā vēlos pateikties AS „VG Kvadra Pak” Valdes loceklim Robertam Vasiļevskim par atsaucību NEP tikšanās organizēšanā, kā arī sekretārei Dacei Jonaitei un arodbiedrības priekšsēdētājai Antonijai Incenbergai par konferenču telpas praktisko sagatavošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Aldis Misēvičs, LBAS nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

 

 

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv