Poligrāfijas nozares ekspertu padomes ziņas

2015. gada 1.aprīlī Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (LU PPMF) notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

NEP darba kārtībā bija  gan jaunās maģistra studiju programmas „Sociālais dizains” koncepcijas prezentācija un iepazīšanās ar studiju virziena „Māksla” koncepciju, gan arī  informācijas apzināšana par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) norises plānošanu un par nozares profesionālās izglītības iestāžu (PII) attīstības stratēģiju.

LU PPMF dekāns profesors Andris Grīnfelds īsi prezentācijas veidā iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar fakultātes vēsturi, pašreizējo situāciju un turpmākās attīstības plāniem, īpašu vērību veltot profesionālajai bakalaura studiju programmai „Māksla”, kas fakultātē tiek īstenota kopš 2008. gada un uzsverot, ka loģisks šīs programmas turpinājums būtu izstrādes stadijā pašlaik esošā maģistra studiju programma „Sociālais dizains”.

LU PPMF dekāns profesors Andris Grīnfelds

Docente Austra Avotiņa prezentācijas veidā klātesošos iepazīstināja ar to­pošās maģistra programmas „Sociālais dizains” koncepciju, pamatojot nepieciešamību pēc šādas starpdisciplināras programmas, kuras īstenošanā tiktu iesaistītas citas LU fakultātes un notiktu sadarbība arī ar Rīgas Tehnisko universitāti un Liepājas Universitāti. Par ļoti būtisku doc. A. Avotiņa uzskata to, ka, apgūstot šo maģistra programmu, tiktu iegūta projekta vadītāja kvalifikācija, turklāt studentiem tiktu dotas visai plašas specializācijas iespējas. Programmas koncepcijas izstrādē darba grupa ir vadījusies no Berlīnes Mākslu augstskolas un Vīnes Lietišķās mākslas universitātes pieredzes.

 

Docente Austra Avotiņa (no labās)

Latvijas Dizaineru savienības pārstāvji A. Grase un A. Broks interesējās, kādā veidā tiks panākta starpdiscipli­nārā sadarbība starp fakultātēm un augstskolām. A. Avotiņa atbildēja, ka to nodrošinās iespēja izvēlēties noteiktu specializāciju, kā arī maģistra darbs būs starpdisciplinārs sociālā dizaina projekts, kura specifiku noteiks izvēles moduļa pētnieciskais virziens – izglītība, vide, kultūras mantojums, vizuālā komunikācija, materiālu tehnoloģijas.

PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) direktore Dagnija Vanaga interesējās, kur labāk iegūt bakalaura grādu, ja ir mērķis turpi­nāt maģistra studijas programmā „Sociālais dizains”. Viņasprāt, šāds varētu būt loģisks izglī­tības turpinājums PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas absolventiem. Ideālā variantā tās varētu būt studijas LU PPMF bakalaura programmā „Māksla”, iegūstot interjera vai grafikas dizainera kvalifikāciju, bet  ir iespējami arī daudzi citi varianti. Rīgas Amatniecības vidusskolas (RAV) pārstāves V. Zommere un D. Laizāne izteica viedokli, ka arī šīs skolas absolventi noteikti būtu ieinteresēti secīgi turpināt izglītību LU PPMF.

PIKC Rīgas Valsts tehnikums direktore Dagnija Vanaga

 

LDDK konsultante darba devēju satura jautājumos I. Bečere atzīmēja, ka pēc šādas iz­glītības iegūšanas projektu vadītāji būtu pieprasīti darbam izdevniecībās, dizaina birojos, reklāmas aģentūrās un poligrāfijas uzņēmumos.

NEP atzina, ka PPMF iecerētā maģistra studiju programma „Sociālais dizains” po­tenciāli būtu PIKC RVT, PIKC Ogres tehnikums, RAV un citu profesionālās izglītības iestāžu grafikas dizaina izglītības loģisks turpinājums pēc atbilstošas bakalaura vai 2. līmeņa aug­stākās profesionālās izglītības iegūšanas un pēc šādas izglītības iegūšanas pēc atbilstoši saga­tavotiem speciālistiem būtu pieprasījums darba tirgū.

LU PPMF studiju virziena „Māksla” metodiķe Aija Grāvīte iepazīstināja sapulces dalībniekus ar bakalaura studiju programmu „Māksla”, kas sagatavo interjera dizaina un grafikas dizaina speciālistus. Ir aktualizēts profesijas standarts „Datordizaineris”, mainot tā nosaukumu uz „Grafikas dizaineris”, pozitīvu slēdzienu par standartu jau ir sniegusi Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija un Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP.

Sapulces dalībnieki apskatīja studiju programmai paredzētās darba telpas un aprīko­jumu un iepazinās ar studentu diplomdarbu izstādi. 

 

Studiju programmai paredzētās darba telpas un aprīko­jums

Diskusijā iesaistītie konstatēja, ka programmā „Māksla” studijas iespējamas tikai par mak­su. NEP locekļi secināja, ka šāda pieeja nav pareiza, jo nozarei ar lielu eksporta potenciālu un augstu pievienoto vērtību ir vajadzīgi speciālisti, kuru izglītošanai gadā vajadzētu atvēlēt vismaz pāris budžeta vietas.

NEP pieņēma zināšanai informāciju, ka bakalaura studiju programmā „Māksla” studentiem tiek nodrošinātas nepieciešamās telpas, darbnīcas un aprīkojums, ka speciālos priekšmetus pasniedz nozarē strādājoši augsti kvalificēti profesionāļi, un ka NEP vārdā jāvēršas pie darba devēju organizācijām, Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministrijām ar ieteikumu rast iespēju bakalaura studiju programmu „Māksla” pāris studentiem apgūt par budžeta līdzekļiem.

VISC Nozaru konsultante profesionālās izglītības eksaminācijas jautājumos Ruta Ančupāne pastāstīja, ka pašlaik ESF projekta ietvaros tiek izstrādātas eksāmenu uzdevumu bankas 32 profesionālajām kvalifikācijām. Vadošā tendence ir samazināt eksāmenu uzdevu­mu teorētisko daļu, bet iekļaut tajos vairāk praktiskos uzdevumus. Eksāmenu uzdevumi poli­grāfijas nozarē tiek izstrādāti ofseta iespiedējiem un ofseta iespiedēju palīgiem un poligrāfijas ražošanas tehniķiem. Darbs ir ļoti sarežģīts, vērojamas domstarpības starp izstrādes darba grupu un vērtēšanas ekspertiem. Citu nozares profesiju eksaminācijas jautājumu uzdevumu bankas tiks izstrādātas nākamajā periodā.

PIKC RVT direktore D.Vanaga iepazīstināja ar PII attīstības stratēģiju laika periodam līdz 2020. gadam. Tajā paredzēts ik gadu Poligrāfijas nodaļā uzņemt audzēkņus gan ar 9 kla­šu, gan vidējo izglītību. D. Vanaga sniedza informāciju par plānoto uzņemamo audzēkņu skai­tu poligrāfijas specialitātēs, uzsverot, ka labāk apgūt izglītības programmas būs iespējams, sākot ar 2015./2016. mācību gadu, kad praktiskās iemaņas varēs apgūt jaunajā mācību iestādes ēkā. Pašlaik notiek celtniecības darbi un ir sagatavots nepieciešamo iekārtu iepirkums. Praktisko mācību ēkai jābūt pilnībā iekārtotai līdz 2015. gada 1. septembrim.

 

NEP nolēma atbalstīt PIKC RVT attīstības stratēģiju laika periodam līdz 2020. gadam un precizēto audzēkņu uzņemšanas plānu poligrāfijas specialitātēs.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs,

LBAS poligrāfijas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv