Tūrisma un skaistumkopšanas nozares pārstāvji apmeklē Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu

Datums: 2014.02.21

2014.gada 17.februārī Tūrisma un skaistumkopšanas nozares sekretariāts – Latvijas Darba devēju konfederācija pārstāve S.Graikste, Valsts izglītības satura centra pārstāve I.Annuškāne un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve A.Šulinska-Pumpīte bija vizītē Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajās vidusskolā.

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola. Foto: www.dobelesizglitiba.lv 

 

Skolā ir 12 klases (183 skolēni) un 18 grupas (225 audzēkņi), kopā 408 audzēkņi.

Piedāvā 5 vispārizglītojošās un 11 profesionālās izglītības programmas –

Profesionālās vidējās izglītības programma:

  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (mācību ilgums 4 gadi)
  • Automehāniķis (mācību ilgums 4 gadi)
  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists (mācību ilgums 4 gadi)
  • Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (mācību ilgums 4 gadi)
  • Datortehniķis (mācību ilgums 4 gadi)

Arodizglītības programma:(pēc pamatskolas izglītības)

  • Frizieris (mācību ilgums 3 gadi)

No 2013.gada janvāra darbojas dienesta viesnīca, kura nodrošina attālāko novadu skolēniem iespējas dzīvot skolas tuvumā. Viesnīca ir labiekārtota, izglītojamajiem pieejami interneta pakalpojumi.

2013./2014. mācību gadā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā tiek realizēts ESF projekts „Profesionālās izglītības programmu pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (Vienošanās Nr.2010/0284//IPIA/VIAA/001). ESF finansē apmācību 2 grupās: „Viesmīlības pakalpojumu speciālists" (1,5 gadi) un „Frizieris” ( 1 gads).

Profesionālo izglītību iegūst jaunieši pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. No 2014.gada 1. janvāra mērķstipendijas apmērs ir līdz 113,83 EUR.

Skola ir aktīvi iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001) aktivitātes “Darbnīcas jauniešiem” īstenošanā - 6 jaunietes iegūst priekšstatu un praktiski līdzdarbojas profesionālo programmu apguvē un  viņām ir iespēja gūt ieskatu frizieru, ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumu programmās.

Ar 2013. gada 9. decembri uzsākta profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Tiek  īstenota aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” (Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001) realizācija.

Praktisko mācību telpa. Foto: http://www.dobele.lv

Skola ir pilnībā renovēta, siltināta, kā arī skolas iekštelpas ir pilnībā aprīkotas ar jaunām mēbelēm, aprīkojumu, iekārtām, ir no jauna izveidotas arī vairākas mācību laboratorijas.  Kā skolas veiksmes faktoru direktore I.Tumaščika min skolas komandu -  pedagogus un administrāciju.

 

Informāciju sagatavoja: A.Šulinska-Pumpīte, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv