Atskats uz uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozaru ekspertu padomes sanāksmi 08.07.2014

Datums: 2014.07.08

2014.gada 8. jūlijā plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Meierovica bulvārī 16/1, konferenču zālē notika Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padomes (turpmāk - NEP) sanāksme, kurā tika skatīti sekojoši jautājumi:

1.  Par pieaugušo apmācību privātajā izglītības iestādē - mācību centrā "BUTS" – ziņo SIA ,,BUTS,, direktora vietniece izglītības jautājumos Līga Saleniece. Prezentācija.

Diskusijās tika pārrunāti jautājumi par to, vai no darba devējiem ir atgriezeniskā saikne, atsauksmes par to, cik zinoši un sagatavoti darbam ir apmācāmie pēc mācību beigšanas.  L.Saleniece paskaidro, ka atšķiras apmācāmo motivācija, kuri iegūst zināšanas par savu naudu – tas jau ir ar zināmu mērķi. Nodarbinātības valsts aģentūras cilvēki no projektiem reizēm nāk tikai stipendijas dēļ, izmantojot piedāvāto iespēju. Atšķiras arī paši apmācāmie, kā cilvēki,  jo ne vienmēr apmācāmie tieši savu personīgo rakstura īpašību dēļ ir atbilstoši darba darītāji savai izvēlētajai  profesijai, reizēm trūkst praktisko iemaņu.

NEP locekļi ieteica, ka mācību iestādēm vajadzētu pievērst uzmanību arī pasniedzējiem – ir daudz ļoti labu un zinošu pasniedzēju, bet ir pasniedzēji, kuriem pašiem trūkst praktiskās pieredzes, ir tikai teorētiskā bāze.  L. Saleniece, atbildot uz jautājumiem pamatoja, ka  izglītības iestādes nevar nodarboties ar apmācāmo darbā iekārtošanu pēc diploma saņemšanas. Pašreiz arī nav pieejami struktūrfondu līdzekļi, lai būtu iespējams paaugstināt pedagogu kvalifikāciju, tieši profesionālajā jomā par aktualitātēm nozarē. Par savu naudu pedagogi to nevēlas darīt.

NEP ieteikums

1.      Kvalifikācijas eksāmenu komisijās pieaicināt atbilstošus cilvēkus - darba devēju pārstāvjus no prakšu vietām. Tā tiktu veidota atgriezeniskā saikne, objektīvs vērtējums  un lielāka iespēja, ka apmācītie cilvēki iekārtojas darbā.

2.      Domāt  par  pedagogu un pasniedzēju kvalifikācijas celšanas iespējām, par jaunāko nozares profesijās.

3.      Caurskatīt un pilnveidot kvalifikācijas eksāmenu komisiju locekļu sastāvu Uzņēmējdarbības nozares profesijām, saskaņot tos Uzņēmējdarbības NEP.

2.LBAS Uzņēmējdarbības nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Anita Čapkovska informēja NEP locekļus parmodulāro profesionālās izglītības programmu (IP) un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) izstrādes izvērtēšanai piesaistāmo nozares ekspertu kvalifikācijai izvirzāmajām prasībām. Uzņēmējdarbības nozarei vienmēr ir augstas prasības izvērtējot ekspertus – visiem ir augstākā izglītība un atbilstoša darba pieredze.

3.LBAS Uzņēmējdarbības nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Anita Čapkovska informē NEP locekļus un uzaicina apstiprināt par  Nozares ekspertu Anitas Elstes kandidatūru nozares modulāro profesionālo izglītības programmu (IP) un profesionālā kvalifikācijas eksāmena (PKE) izstrādes izvērtēšanai. LTDA priekšsēdētāja, NEP locekle Maira Muceniece papildina un informē NEP locekļus par A.Elstes atbilstību un darba pieredzi nozarē.

NEP nolemj:

  1. Apstiprināt par  Nozares ekspertu Anitas Elstes kandidatūru  modulāro profesionālo izglītības programmu (IP) un profesionālā kvalifikācijas eksāmena (PKE) izstrādes izvērtēšanai. Balso NEP locekļi – vienbalsīgi ,,par,,.

4.LDDK nozares konsultante darba devēja satura jautājumos Inta Grīnberga un Guntars Loba- Latvijas Drošības  biznesa asociācijas (turpmāk – LDBA) pārstāvis informēja NEP locekļus un uzaicināja izvērtēt un apstiprināt Latvijas drošības biznesa asociācijas deleģētos ekspertus darbam profesionālo izglītības programmu akreditāciju komisijās, profesiju standartu izstrādē un dalībai kvalifikācijas eksāmenu komisijās.

NEP nolemj:

  1. Pieņemt zināšanai, par sekojošo cilvēku dalību PS izstrādē:

·         Jānis Zeps – LDBA prezidents,

·         Aleksandrs Matvejevs – LDBA eksperts profesionālās izglītības jautājumos, Daugavpils Universitātes studiju programmas direktors

·         Vilnis Veinbergs -  LDBA eksperts profesionālās izglītības jautājumos, Biznesa augstskolas Turība studiju programmas direktors,

·         Leonīds Krongorns – SIA ,,Securitas Latvia,, valdes priekšsēdētājs,

·         Raivis Terinks – SIA ,,Koblenz Drošība,, valdes priekšsēdētājs

  1. Izglītības programmu akreditācijas komisijās apstiprināt:

·         Guntaru Lobu - LDBA ekspertu,

·         J.Matisānu - LDBA ekspertu profesionālās izglītības jautājumos.

Balso NEP locekļi – vienbalsīgi ,,par,,.

  1. Iespējamo interešu konfliktu dēļ,  neapstiprināt Izglītības programmu akreditācijas komisijā

·         Latvijas drošības biznesa asociācijas eksperts profesionālās izglītības jautājumos, Daugavpils Universitātes studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība” direktoru Aleksandru Matvejevu,

·         Latvijas drošības biznesa asociācijas eksperts profesionālās izglītības jautājumos, SIA „Biznesa augstskola Turība” studiju programmas „Organizācijas drošība” direktors Vilni Veinbergu.

Balso NEP locekļi – vienbalsīgi ,,par,,.

  1. Kvalifikācijas eksāmenu komisiju sastāvāiekļaut un apstiprināt:

1)      Latvijas drošības biznesa asociācijas prezidentu Jāni Zepu (Mob.tel.26133344, e-pasts: ldba@scgroup.lv) ,

2)      Latvijas drošības biznesa asociācijas eksperts profesionālās izglītības jautājumos, Daugavpils Universitātes studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība” direktoru Aleksandru Matvejevu (Mob.tel.26559060, e-pasts: aleksandrsmatvejevs5@inbox.lv),

3)      Latvijas drošības biznesa asociācijas eksperts profesionālās izglītības jautājumos, biedrības „Informācija sabiedrības drošībai” valdes priekšsēdētājs Guntaru Lobu  (Mob.tel.29555700, epasts:guntarsloba@gmail.com),

4)      Latvijas drošības biznesa asociācijas eksperts profesionālās izglītības jautājumos, SIA „Biznesa augstskola Turība” studiju programmas „Organizācijas drošība” direktoru Vilni Veinbergu( Mob.tel.29464463, e-pasts: Vilnis.Veinbergs@turiba.lv),

Balso NEP locekļi – vienbalsīgi ,,par,,.

5.Nodarbinātības valsts aģentūras Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas vecākā eksperte Margarita Krišlauka iepazīstināja Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas, (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības) nozares padomes ekspertus ar ESF projekta "Darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība" (01.04.2010.-30.06.2014.)NVA darba tirgus pētījuma rezultātiem. Prezentācija.

6.LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Anita Čapkovska iepazīstina ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) NEP sanāksmju 2014.gada II pusgadam projektu, kas tiek pieņemts zināšanai. Attiecīgi papildinājumi, grozījumi nepieciešamības gadījumā tiks veikti saskaņā ar projekta aktivitātēm.

7. Nākamā Uzņēmējdarbības sanāksme plānota:

2014.gada septembra mēneša otrajā pusē.

Precizēts datums, laiks un  darba kārtība tiks nosūtīta elektroniski.

 

Informāciju sagatavoja: Anita Čapkovska, LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv