Atskats uz Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares konsultantu un ekspertu sanāksmi 16.10.2014.

Datums: 2014.10.16

2014.gada 16. oktobrī plkst.10.00 ,,AC konsultācijas,, birojā Balasta dambī 70A-1, Rīgā tika organizēta  Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozares Modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes darba grupas, nozares konsultantu un ekspertu  sanāksme. Sanāksmē piedalījās arī LDDK nozares konsultante Inta Grīnberga,  LBAS konsultante Anita Čapkovska un VISC nozares konsultante profesionālās izglītības jautājumos Tatjana Daņilova. Kopīgajā sanāksmē piedalījās ar nozares piesaistītie eksperti Gaida Jonāse – LABS eksperte rūpniecības komercdarbinieks IP un PKE un reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks IP un PKE,  LDDK eksperte Egita Sudakova – agrārā sektora komercdarbinieks IP un PKE,  LDDK eksperte Agnese Rozentāle – reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks IP un PKE. 

No 1.oktobra ir sācies aktīvs darbs tieši nozares piesaistītajiem ekspertiem, jo savu skatījumu par darba grupas paveikto viņi sniedz gan par modulārām profesionālām izglītības programmām, gan par kvalifikācijas eksāmenu saturu un alternatīvo mācību rezultātu novērtēšanas formām. Tieši šī iemesla dēļ, lai operatīvi un pareizi tiktu veikti visi ekspertu darba pienākumi, kā arī lai noskaidrotu neskaidros jautājumus darba gaitas organizēšanā, tika organizēta šī tikšanās. Liels paldies Zaigai Finkai par atsaucību un izsmeļošo skaidrojumu nozares ekspertiem par to, kā tiek veidotas modulārās IP Uzņēmējdarbības nozares profesijām:

Komercdarbinieks,

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks,

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks,

Rūpniecības komercdarbinieks,

Agrārā sektora komercdarbinieks.

Pirmais darbs ir pašreiz spēkā esošo Profesijas standartu (PS) analīze uz ko viss turpmākais tiek balstīts. Tālāk ir darbs pie moduļu struktūras izstrādes. Moduļa struktūra tiek veidota tā, lai darba devējs varētu pateikt ko izglītojamais pratīs darīt. Moduļus būs iespējams kombinēt un apgūt atsevišķi (mūžizglītības programmās, kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai). Moduļu karte veidota A, B, C daļās: A – obligāta visiem (jo komercdarbiniekam jāprot un jāpārzina arī tas darbs, ko prot veikala pārdevējs), B – izvēles daļa, specializācijas modulis atkarībā no kvalifikācijas, C- izvēles daļa, ko brīvi izvēlas pēc specializācijas, vēlmēm, interesēm vai darba nākotnē.  Z.Finka uzsver, ka ļoti svarīgs apmācāmajiem, topošajiem speciālistiem ir  tieši ievirzes modulis, kā ieskats profesijā. Tas zināmā mērā dod skaidrību apmācāmajam, vai viņš izvēlējies pareizo profesiju, un patiešām ir gatavs strādāt šajā sfērā pēc apmācību beigšanas.

Paralēli Modulārajām Izglītības programmām (IP) notiek arī profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (PKE) satura izstrāde četrām nozares kvalifikācijām:

Komercdarbinieks,

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks,

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks,

Rūpniecības komercdarbinieks).

Tiek strādāts vienoti : Teorētiskā daļa + praktiskās daļas saturs. Ir jau izveidotas apjomīgas uzdevumu datu bankas. Te liels darbs tieši ekspertiem, kas nāk no darba vides un vislabāk saprot nākamo speciālistu atbilstību darba tirgus prasībām – to kas nepieciešams darba devējam, lai jaunais darba ņēmējs prastu strādāt. Interesantākais ir  - alternatīvā vērtēšana (jauni piedāvājumi tieši attiecībā uz praktiskās daļas vērtēšanu. Pie tā vēl pašreiz tiek strādāts, jo  tas prasa radošu pieeju.

Darba grupas vadītāja Zaiga Finka izsaka atzinību un uzsver veiksmīgo sadarbību ar VISC pārstāvi Tatjanu Daņilovu. Tatjana Daņilova ir arī Uzņēmējdarbības Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos. Sanāksmes gaitā viņa skaidro ekspertiem jautājumus saistībā ar viņu veicamiem uzdevumiem turpmāk. Paldies arī no nozares konsltantu A.Čapkovskas un I.Grīnbergas puses par ieguldīto darbu, lai rastu vislabāko risinājumu.

Sanāksmes darba gaitas organizēšanā, patīkama darba gaisotnes uzturēšanā, kā arī informēšanā saistībā ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem paldies ,,AC konsultācijas,, izpildes darbu koordinatorei Anitai Kundrātei.

Darba grupas pārstāves Z.Finka un A.Kundrāte  pozitīvi vērtē  kopīgo darbu ar NEP un ir atsaucīgas lai ņemtu dalību Uzņēmējdarbības NEP sanāksmēs, lai sniegtu informāciju par darba gaitu un paveikto. Vislabāko risinājumu var atrast visu pušu kopīgā sadarbībā.

 

Informāciju sagatavoja: Anita Čapkovska, LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv