Atskats uz Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksmi. 16.09.2014.

Datums: 2014.09.16

2014.gada 16. septembrī, plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Meierovica bulvārī 16/1., konferenču zālē (5.stāvā), notika Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksme.

 

Sanāksmes darba kārtību precizēun  sanāksmi vada LDDK nozares konsultante darba devēja satura jautājumos Inta Grīnberga.

1.Par nozares vajadzību identificēšanasnepieciešamību nozares profesionālās izglītības programmāmunpar uzņemšanu valsts un ESF finansētās profesionālas  izglītības programmāsnozarē2014./2015.mācību gadā  ziņo  Alla Imanta, IZM Izglītības departamenta vecākā referente. Prezentācija pielikumā.

Tiek sniegta informācija par nozarē saistītajām Valsts budžeta finansētajām izglītības programmām, par ESF finansētajām izglītības programmām un arī par citām atšķirīgām izglītības programmas, VB finansētajām.

Pirmajā vietā ar dažādām kvalifikācijām ir IP ,,Komerczinības,, , otrā vieta – IP ,,Administratīvie un sekretāra pakalpojumi,, , trešā  - IP ,,Grāmatvedība,, . Telemehānika un loģistika – var būt saistoša, bet var arī dublēties ar citu nozaru izglītības programmām.. Banku zinības un finanses – neliels skaits, Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana – pašreiz pieteikta no Jelgavas tehnikuma (vēl turpinās uzņemšana līdz 30.septembrim).

Runājot par  Jelgavas Tehnikumu, NEP locekļiem tiek paskaidrots par uzņemšanu  IP ,, Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana,, - gada laikā, (saskaņā ar esošo likumdošanu)  no mācību uzsākšanas laika, mācību iestāde uzsāk akreditāciju (tas tiek darīts un to parasti veic pirmajos mēnešos, jo tas saistīts ar stipendijām apmācāmajiem). Visas izglītības programmas tiek saskaņotas NEP (saskaņojums – 21.08.2014.). Izvērtējot uzņemšanas plānus profesionālās izglītības iestādēs 2014.gada septembrī, 2015.gada janvārī - martā un 2015.gada septembrī, nozaru ekspertu padomes tos saskaņo, atbilstoši profesionālo izglītības iestāžu iesniegtai informācijai.

Pēc 2014.gada septembra netiek atbalstīta   turpmāka  apmācāmo uzņemšana  Ventspils tehnikumā, kvalifikācijā ,,Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks,, .

Sanāksmes darba gaitā tiek noskaidrotas  Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kvalifikācijas "Restorānu pakalpojumu komercdarbinieks" izglītības programmā "Komerczinības" un "Restorānu pakalpojumu speciālists" -"Restorānu pakalpojumi» atšķirības.

NEP nolemj:

1.      "Restorānu pakalpojumu speciālists" pēc izglītības satura neatbilst izglītības programmai "Komerczinības" bet gan ,,Viesnīcu un restorānu pakalpojumi,, -  ,,Ēdināšanas pakalpojumu speciālists,, - kas pieder Tūrisma un skaistumkopšanas nozarei.

2.      Arī ,,Lauku īpašuma apsaimniekotājs,, pēc izglītības satura neatbilst izglītības programmai "Komerczinības"  , vairāk pieder pie nozares  Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.

 

2.Informāciju par modulāro profesionālo izglītības programmu (IP)un profesionālā kvalifikācijas eksāmena (PKE)  izstrādes gaitu nozares profesijām sniedzAnita Kundrāte,  Artūrs Caune - SIA "AC Konsultācijas" un Zaiga Finka  no Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums". Prezentācija pielikumā.

NEP locekļiem tiek skaidrot kā tiek veidotas modulārās IP Uzņēmējdarbības nozares profesijām – Komercdarbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Rūpniecības komercdarbinieks, Agrārā sektora komercdarbinieks. 1)PS analīze uz ko viss tiek balstīts, 2)moduļu struktūras izstrāde, 3)kā mācīsies, pietuvināts darba videi, 4) visas programmas. Moduļa struktūra tiek veidota tā, lai darba devējs varētu pateikt ko izglītojamais pratīs darīt. Moduļus būs iespējams kombinēt un apgūt atsevišķi (mūžizglītības programmās, kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai). Moduļu karte veidota A, B, C daļās: A – obligāta visiem (jo komercdarbiniekam jāprot arī to, ko prot veikala pārdevējs), B – izvēles daļa, specializācijas modulis atkarībā no kvalifikācijas, C- izvēles daļa, ko brīvi izvēlas pēc specializācijas, vēlmēm, interesēm, darba nākotnē. Jaunajiem speciālistiem svarīgs ir ievirzes modulis, kā ieskats profesijā (bieži jaunieši vēl paši īsti nezin ko vēlas).

A.Caune paskaidro darba gaitā radušos jautājumus saistībā ar atbilstošu pedagogu piesaisti, vai esošo pedagogu atbilstošas kvalifikācijas nodrošināšanu – ir vīzija par pedagogu izglītošanu atbilstoši šai modulārajai pieejai (pedagogam jābūt praktiķim). Ideja – sistemātiski virzīt pedagogus personīgi regulārās praksēs nozares uzņēmumos. Tas prasa arī jaunus apjomīgus mācību materiālus un esošo  pedagogu kvalifikācijas celšanu.

Paralēli notiek arī PKE satura izstrāde četrām nozares kvalifikācijām - (Komercdarbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Rūpniecības komercdarbinieks). Teorētiskā daļa + praktiskās daļas saturs. Ir jau izveidotas apjomīgas datu bankas. Interesantākais ir  - alternatīvā vērtēšana (jauni piedāvājumi tieši attiecībā uz praktiskās daļas vērtēšanu. Pie tā vēl pašreiz tiek strādāts, tas prasa radošu pieeju.

Paldies VISC pārstāvei - Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos Tatjanai Daņilovai par kopīgi ieguldīto darbu, lai rastu vislabāko risinājumu.

NEP locekle, Biznesa kompetences centra direktore Inese Spīča iesaka:  Tā kā 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis sagatavo reāla darba darītājus, vairāk būtu vēlams koncentrēties tieši uz praktisko iemaņu apgūšanu.

Nolemj: 

  1. Pieņemt zināšanai. Prezentācija pielikumā.
  2. Tā kā Modulāro profesionālo izglītības programmu (IP)un Profesionālā kvalifikācijas eksāmenu (PKE)  izstrāde nozares profesijām pašreiz ir tikai darba procesā, nolemts darba grupas pārstāvjus aicināt vēl uz Uzņēmējdarbības NEP sanāksmēm nākotnē, lai sniegtu informāciju par darba gaitu un paveikto.

3.Par "Par apmācāmo uzņemšanu valsts finansētās un ESF finansētās profesionālās  izglītības  programmās 2014./2015. gadā" tabulā iekļautās informācijas atbilstību:                                                                                                    1) Profesiju kartēs iekļautajām profesijām;                                                                                            

2) EM prognozētajam darba tirgus pieprasījumam;                                                                          

3) IZM izsniegtajām licencēm, akreditācijas lapām par studiju programmu īstenošanu - ziņo Ineta Geipele – NEP locekle, RTU, pārvaldnieku ģildes, valdes locekle.

            Uzņēmējdarbības nozares saistīto profesiju kartē nav visas profesijas, ko NEP locekļi saskaņo un apstiprina – tabulās "Par apmācāmo uzņemšanu valsts finansētās un ESF finansētās profesionālās  izglītības  programmās 2014./2015. Jautājums saistībā ar kvalifikācijām -  namu pārziņi, māju apsaimniekotāji -  nav skaidrs īsti kurai nozarei pieder Uzņēmējdarbības vai Būvniecības. Kā arī nav īsti saprotams kur pieder Saimniecības vadītājs, Lauku īpašuma apsaimniekotājs (Uzņēmējdarbība vai Lauksaimniecība) Arī loģistikas darbinieks (uzņēmējdarbības nozare vai transporta nozare). Tiek runāts par to , ka daudzi PS ir ļoti novecojuši – vai var veidot jaunu apmācību programmu, ņemot vērā vecos Profesiju standartus (PS). Kā notiek pati procedūra – vai IZM , piešķirot licences ņem vērā šos vecos PS.

Tatjana Daņilova paskaidro - Profesiju standartu reģistrs ir sadalīts divās daļās, atbilstoši laika posmam un regulējumam, kas ir bijis spēkā šajā laikā. Profesiju standarti - Saimniecības vadītājs, Lauku īpašuma apsaimniekotājs, Namu pārzinis, Namu apsaimniekošanas meistars ir atrodami PS reģistrā 2001.-2007. gadam (to redakcijas pieejamas: http://visc.gov.lv/profizglitiba/stand_registrs_2001_2007.shtml), jo tie pagaidām nav aktualizēti:

PS0048

Individuālie pakalpojumi

Saimniecības vadītājs

PDF

3

PS0195

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Lauku īpašuma apsaimniekotājs

PDF

3

PS0327

Komerczinības un administrēšana

Namu pārzinis

PDF

3

PS0337

Komerczinības un administrēšana

Namu apsaimniekošanas meistars

PDF

2

Visu iepriekšējā periodā izstrādāto profesiju standartu statuss nav viennozīmīgs, tie nav atcelti, jo jauni nav vietā spēkā stājušies, lai gan izstrādāti atbilstoši iepriekšējam regulējumam.

Ruta Porniece informē par nozares kvalifikācijas struktūras grozīšanas kārtību, par nepieciešamās procedūras ievērošanu, lai veiktu izmaiņas profesiju kartē.Nozares pārstāvji(darba devēji un to organizācijas; darbinieki un to organizācijas (arodbiedrības), profesionālās organizācijas) priekšlikumus pēc vienota formāta par nozares profesionālo kvalifikāciju līmeņu kartes aktualizēšanu iesniedz NEP.

Vienotā formātā norāda šādu informāciju:

-       profesionālās kvalifikācijas nosaukums;

-       profesionālās kvalifikācijas līmenis;

-       prasmju vispārējo raksturojumu;

-       profesijas standarta reģistrācijas numuru;

-       vai tā ir pamatprofesija vai specializācija;

-       pamatprofesijas vai specializācijas aprakstu atbilstoši pielikumam.

Pielikums:Pamatprofesijas vai specializācijas apraksts.

 

Profesijas pamata nosaukums

 

 

Iespējamās variācijas profesijas nosaukumam

 

 

Profesijas standarta reģistrācijas numurs

 

 

Profesionālās darbības raksturīgākie uzdevumi

 

 

Kvalifikācijas līmenis

 

 

Specializācija

 

 

Saistītās profesijas, kur nepieciešama papildus izglītošana tajā pašā kvalifikācijas līmenī

 

 

Saistītās profesijas, kur nepieciešama papildus izglītošana nākamajā kvalifikācijas līmenī

 

 

Izmaiņas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā NEP apstiprina ar vairākuma NEP locekļu balsojumu.

 NEP nolemj:

Nākotnē nepieciešams aktualizēt un pilnveidot Uzņēmējdarbības nozares saistīto profesiju karti, pievēršot uzmanību tām profesijām (specializācijām), kur nav saprotams kurai nozarei tieši profesija pieder.

 

4.Par informācijas apmaiņas nepieciešamību un iespējām starp visām NEP ( Tūrisma NEP,  Būvniecības NEP,  Transporta NEP)  runā Ineta Geipele – NEP locekle, RTU, pārvaldnieku ģildes, valdes locekle.   Lai būtu pilnīga skaidrība jautājumos kad NEPos  tiek saskaņota un apstiprināta apmācāmo uzņemšana valsts finansētās un ESF finansētās profesionālās  izglītības  programmās, nepieciešams konkretizēt kuras kvalifikācijas tieši saskaņo un apstiprina uzņēmējdarbības NEP locekļi

NEP Nolemj:

  1. Saskaņojot un apstiprinot apmācāmo uzņemšana valsts finansētās un ESF finansētās profesionālās  izglītības  programmās NEP locekļiem norādīt tabulā konkrētās IP kuras tiek saskaņotas un apstiprinātas. (iekrāsot vai izņemt no kopējās tabulas tikai tās, kuras saskaņo un apstiprina Uzņēmējdarbības nozares NEP locekļi).

 

Nākamā Uzņēmējdarbības sanāksme plānota:  2014.gada 4.novembrī,  VIAA , Rīgā, Meierovica bulvārī 16/1, 5.stāvā.  Precizēta darba kārtība tiks nosūtīta elektroniski.

 

Informāciju sagatavoja: Anita Čapkovska, LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv