Nozare: Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnika, vide - Profesiju karte

Izvēlies sev interesējošo profesiju un iepazīsties ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām.


Kvalifi- kācijas līmenis EKI/LKI līmenis
Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozaru (ķīmija, farmācija, biotehnika, vide) profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem
  • Farmācija
  • Ražošana
  • Biotehnoloģija
  • Analītika
  • Vide
Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas
5.
kvalifi- kācijas līmenis
6.-7.
EKI/LKI līmenis
4.
kvalifi- kācijas līmenis
5.
EKI/LKI līmenis
3.
kvalifi- kācijas līmenis
4.
EKI/LKI līmenis
2.
kvalifi- kācijas līmenis
3.
EKI/LKI līmenis
1.
kvalifi- kācijas līmenis
2.
EKI/LKI līmenis

1 Saistīto profesiju kartes sadaļā „Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas” Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares un Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesijas atsevišķi netiek uzskaitītas, tās ir iespējams aplūkot iepriekšminēto nozaru saistīto profesiju kartēs.
2 Saistīto profesiju kartē profesiju savstarpējā sasaiste (saistītās profesijas) tiek norādītas tikai starp pamatprofesijām. Tā kā nozares kvalifikāciju struktūra neiekļauj profesiju specializāciju aprakstus, tad savstarpējā sasaiste specializāciju starpā vai starp pamatprofesiju un citas pamatprofesijas specializāciju netiek norādīta.
3 Saistīto profesiju kartē pamatprofesiju sasaiste (saistītās profesijas) norādītas indikatīvi, iezīmējot iespējamās profesijas ar kopīgu zināšanu, prasmju bāzi. Precīzai saistīto profesiju definēšanai nepieciešama profesiju funkcionālā analīze, tās rezultātā identificējot profesiju kopīgās un atšķirīgās pamatzināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.