Nozare: Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde) - Profesiju karte

Izvēlies sev interesējošo profesiju un iepazīsties ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām.


Kvalifi- kācijas līmenis EKI/LKI līmenisAmatniecības kvalifikācijas līmenis *1
Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares saistīto profesiju karte *2
  Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas *3
  5.
  kvalifi- kācijas līmenis
  6.-7.
  EKI/LKI līmenis
  Akadēmiski izglītots amatu meistars
  4.
  kvalifi- kācijas līmenis
  5.
  EKI/LKI līmenis
  Amatu meistars
  3.
  kvalifi- kācijas līmenis
  4.
  EKI/LKI līmenis
  Amatu zellis
  2.
  kvalifi- kācijas līmenis
  3.
  EKI/LKI līmenis
  1.
  kvalifi- kācijas līmenis
  2.
  EKI/LKI līmenis

  1 Amatniecības sistēmas, kuru regulē likums “Par Amatniecību”, amatnieku kvalifikācijas līmeņi kartē iekļauti atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām par amatniecības līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem.
  2 Saistīto profesiju kartē pamatprofesiju sasaiste (saistītās profesijas) norādītas indikatīvi, iezīmējot iespējamās profesijas ar kopīgu zināšanu, prasmju bāzi. Precīzai saistīto profesiju definēšanai nepieciešama profesiju funkcionālā analīze, tās rezultātā identificējot profesiju kopīgās un atšķirīgās pamatzināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.
  3 Saistīto profesiju kartes sadaļā „Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas” Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares un Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesijas atsevišķi netiek uzskaitītas, tās ir iespējams aplūkot iepriekšminēto nozaru saistīto profesiju kartēs.