Nozare: Metāla apstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības - Profesiju karte

Izvēlies sev interesējošo profesiju un iepazīsties ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām.


Kvalifi- kācijas līmenis EKI/LKI līmenisAmatniecības kvalifikācijas līmenis *1
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto) nozaru profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem
  • Metālapstrāda, mašīnbūve
  • Autoremonts
Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas
5.
kvalifi- kācijas līmenis
6.-7.
EKI/LKI līmenis
Akadēmiski izglītots amatu meistars
4.
kvalifi- kācijas līmenis
5.
EKI/LKI līmenis
Amatu meistars
3.
kvalifi- kācijas līmenis
4.
EKI/LKI līmenis
Amatu zellis
2.
kvalifi- kācijas līmenis
3.
EKI/LKI līmenis
1.
kvalifi- kācijas līmenis
2.
EKI/LKI līmenis

1 Amatniecības sistēmu regulē likums “Par Amatniecību”. Amatnieku kvalifikācijas līmeņi kartē iekļauti atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām par amatnieku kvalifikācijas līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem.
2 Saistīto profesiju kartes sadaļā „Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas” Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares un Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesijas atsevišķi netiek uzskaitītas, tās ir iespējams aplūkot iepriekšminēto nozaru saistīto profesiju kartēs.
3 Saistīto profesiju kartē profesiju savstarpējā sasaiste (saistītās profesijas) tiek norādītas tikai starp pamatprofesijām. Tā kā nozares kvalifikāciju struktūra neiekļauj profesiju specializāciju aprakstus, tad savstarpējā sasaiste specializāciju starpā vai starp pamatprofesiju un citas pamatprofesijas specializāciju netiek norādīta.
4 Saistīto profesiju kartē pamatprofesiju sasaiste (saistītās profesijas) norādītas indikatīvi, iezīmējot iespējamās profesijas ar kopīgu zināšanu, prasmju bāzi. Precīzai saistīto profesiju definēšanai nepieciešama profesiju funkcionālā analīze, tās rezultātā identificējot profesiju kopīgās un atšķirīgās pamatzināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.

* Nepieciešams precizēt starpnozaru saskaņošanas sanāksmēs.