Nozare: Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains - Profesiju karte

Izvēlies sev interesējošo profesiju un iepazīsties ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām.


Kvalifi- kācijas līmenis EKI/LKI līmenisAmatniecības kvalifikācijas līmenis *1
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares saistīto profesiju karte *2
  • Izdevējdarbība
  • Poligrāfija
  • Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
  • Foto
  • Multimediji
  • Video (TV un kino)
Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas *3
5.
kvalifi- kācijas līmenis
6.-7.
EKI/LKI līmenis
Akadēmiski izglītots amatu meistars
4.
kvalifi- kācijas līmenis
5.
EKI/LKI līmenis
Amatu meistars
3.
kvalifi- kācijas līmenis
4.
EKI/LKI līmenis
Amatu zellis
2.
kvalifi- kācijas līmenis
3.
EKI/LKI līmenis
1.
kvalifi- kācijas līmenis
2.
EKI/LKI līmenis

1 Amatniecības sistēmu regulē likums “Par Amatniecību”. Amatnieku kvalifikācijas līmeņi kartē iekļauti atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām par amatnieku kvalifikācijas līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem

2 Saistīto profesiju kartē pamatprofesiju sasaiste (saistītās profesijas) norādītas indikatīvi, iezīmējot iespējamās profesijas ar kopīgu zināšanu, prasmju bāzi. Precīzai saistīto profesiju definēšanai nepieciešama profesiju funkcionālā analīze, tās rezultātā identificējot profesiju kopīgās un atšķirīgās pamatzināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.

3 Saistīto profesiju kartes sadaļā „Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas” Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares un Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesijas atsevišķi netiek uzskaitītas, tās ir iespējams aplūkot iepriekšminēto nozaru saistīto profesiju kartēs.