Nozare: Transports un loģistika - Profesiju karte

Izvēlies sev interesējošo profesiju un iepazīsties ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām.


Kvalifi- kācijas līmenis EKI/LKI līmenis
Transporta un loģistikas nozares saistīto profesiju karte *3
  Sauszemes transports  
  Dzelzceļa transports  
Uzglabāšana un transporta palīgdarbības Pasta un kurjeru darbība Dzelzceļa transporta pamatprocesi Dzelzceļa transporta pamatprocesu atbalstošie procesi Ar dzelzceļa transporta infrastruktūru saistītie procesi Pārējais pasažieru sauszemes transports un kravu pārvadājumi pa autoceļiem Ūdens transports Gaisa transports
Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas *2
5.
kvalifi- kācijas līmenis
6.-7.
EKI/LKI līmenis
4.
kvalifi- kācijas līmenis
5.
EKI/LKI līmenis
3.
kvalifi- kācijas līmenis
4.
EKI/LKI līmenis
2.
kvalifi- kācijas līmenis
3.
EKI/LKI līmenis
1.
kvalifi- kācijas līmenis
2.
EKI/LKI līmenis

1 Perspektīvā "Kuģa elektromehāniķa" profesija ar kompetencēm 5.EKI/LKI (4. kvalifikācijas) līmenī.                                                                                                                                                        
2 Saistīto profesiju kartes sadaļā „Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas” Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares un Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesijas atsevišķi netiek uzskaitītas, tās ir iespējams aplūkot iepriekšminēto nozaru saistīto profesiju kartēs.                                                                                                                                                        
3 Saistīto profesiju kartē pamatprofesiju sasaiste (saistītās profesijas) norādītas indikatīvi, iezīmējot iespējamās profesijas ar kopīgu zināšanu, prasmju bāzi. Precīzai saistīto profesiju definēšanai nepieciešama profesiju funkcionālā analīze, tās rezultātā identificējot profesiju kopīgās un atšķirīgās pamatzināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.                                                                                                                                                        
4 Saskaņā ar  likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" ierindas jūrnieks ir reglamentēta profesija. Ministru kabineta noteikumi Nr. 895  "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" definē, ka ierindas jūrnieks ir kuģa apkalpes loceklis, kurš nav kapteinis vai kuģa virsnieks.  Ierindas jūrnieka profesionālās kvalifikācijas ir ar atšķirīgām kompetencēm un atšķirīgām saistītajām profesijām, tāpēc "Kuģa motorists” , "Kuģa matrozis", "Jūras, tāljūras zvejnieks" un "Traļmeistars" Transporta un loģistikas nozares saistīto profesiju kartē jāaplūko kā pamatprofesijas.