Nozare: Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) - Profesiju karte

Izvēlies sev interesējošo profesiju un iepazīsties ar profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām.


Kvalifi- kācijas līmenis EKI/LKI līmenis
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares saistīto profesiju karte *7
  Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas
  5.
  kvalifi- kācijas līmenis
  7.
  EKI/LKI līmenis
  5.
  kvalifi- kācijas līmenis
  6.
  EKI/LKI līmenis
  4.
  kvalifi- kācijas līmenis
  5.
  EKI/LKI līmenis
  3.
  kvalifi- kācijas līmenis
  4.
  EKI/LKI līmenis
  2.
  kvalifi- kācijas līmenis
  3.
  EKI/LKI līmenis
  1.
  kvalifi- kācijas līmenis
  2.
  EKI/LKI līmenis

  1 Profesionālās izglītības programma īstenojama pēc vidējās izglītības.

  2 Profesionālās izglītības programmas tiek veidotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  3 Transporta un loģistikas nozares kartē

  4 Komercdarbinieki: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, Agrārā sektora komercdarbinieks, Transporta pārvadājumu komercdarbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Rūpniecības komercdarbinieks

  5 Komercdarbības speciālists: Reklāmas pakalpojumu komercdarbības speciālists, Rūpniecībbas komercdarbības speciālists, Transporta komercdarbības speciālists

  6 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesijas, tās ir iespējams aplūkot iepriekšminētās nozares saistīto profesiju kartē.

  7 Saistīto profesiju kartē pamatprofesiju sasaiste (saistītās profesijas) norādītas indikatīvi, iezīmējot iespējamās profesijas ar kopīgu zināšanu, prasmju bāzi. Precīzai saistīto profesiju definēšanai nepieciešama profesiju funkcionālā analīze, tās rezultātā identificējot profesiju kopīgās un atšķirīgās pamatzināšanas, prasmes un profesionālās kompetences.