Par projektu

Profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde

Projekta ietvaros ir izstrādāti 80 profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības, tai skaitā – 61 profesijas standarts (pamatprofesijām) un 19 profesionālo kvalifikāciju pamatprasības (saistītajām profesijām un specializācijām). Profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības tika izstrādātas atbilstoši nozaru izpētes rezultātiem, kuros tika noteiktas nozaru pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas. Profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības tika izstrādātas, lai:

1. noteiktu darba devēju prasības izglītotājiem par profesijā nodarbināto veicamā darba saturu un tā izpildei nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un attieksmēm.

2. izstrādātu profesionālās izglītības programmu saturu, tā izveidē, definējot programmas mērķus un uzdevumus, kā arī mācību priekšmetu saturu un sagaidāmos rezultātus. No profesijas standarta iegūst informāciju par to, kas jāmāca, kāpēc jāmāca un kādu attieksmju attīstība jāveicina, lai jaunais darbaspēks atbilstu darba tirgus prasībām.

3. izstrādātu profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu, to izstrādē, pamatojoties uz profesijas standartā norādītajām zināšanām, prasmēm un profesionālajām kompetencēm.

4. izstrādātu kvalifikācijas vērtēšanas kritērijus. Tiem ir svarīga nozīme neformālās izglītības atzīšanā un prasmju novērtēšanā. Arī profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanā un novērtēšanā viens no vērtēšanas kritērijiem ir profesionālās izglītības programmas teorētisko un praktisko mācību, kā arī kvalifikācijas prakses satura atbilstība apgūstamajai profesijai, tas ir, profesijas standartam.

Profesiju standartu izstrādē tika izmantota ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” Profesiju standartu izstrādes metodika. Katra profesiju standarta/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības izstrādi vadīja divi moderatori, bet profesijas analīzes semināra darba grupā piedalījās pieci nozares eksperti. Minētajiem pakalpojumiem projekta ietvaros tika organizēti iepirkumi. Pēc profesiju standartu/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasību projektu izstrādes to ekspertīzi veica Nozaru ekspertu padomju izvirzītie un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (turpmāk – PINTSA) apstiprinātie eksperti. Saņemot pozitīvus ekspertu atzinumus par izstrādātajiem profesiju standartiem/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasībām, tie tika virzīti saskaņošanai PINTSA sēdē. Savukārt pēc saskaņošanas PINTSA sēdē profesiju standarti tika virzīti tālāk – apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Projekta ietvaros ir izstrādāti šādi profesiju standarti/ profesionālo kvalifikāciju pamatprasības:

Nr. p.k.

Profesijas standarta (PS)/Profesionālo kvalifikācijas pamatprasību (PKP) nosaukums

Pabeigta PS/PKP izstrāde

PS/ PKP saskaņots PINTSA

Saite uz PINTSA saskaņoto PS/PKP

1.

Drēbnieks

2012.10.12.

2012.12.12.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0014.pdf

2.

Tērpu stila speciālists

2012.10.12.

2012.12.12.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0123.pdf

3.

Šuvējs

2012.11.05.

2012.12.12.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0015.pdf

4.

Vizuālā tēla stilists

2012.11.14.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0124.pdf

5.

Vizāžists

2012.12.07.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0084.pdf

6.

Motorzāģa operators

2013.01.08.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0230.pdf

7.

Elektroatslēdznieks*

2013.01.16.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0004.pdf

8.

Elektromontāžas tehniķis*

2013.01.16.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0003.pdf

9.

Elektrotehniķis

2013.01.16.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0198.pdf

10.

Piegriezējs*

2013.01.28.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0001.pdf

11.

Šūšanas iekārtu operators*

2013.01.28.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0002.pdf

12.

Gaļas izcirtējs

2013.02.01.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0339.pdf

13.

Gaļas produktu izgatavotājs

2013.02.01.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0487.pdf

14.

Lopu kāvējs

2013.02.01.

2013.01.30.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0486.pdf

15.

Grimētājs*

2013.02.01.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0009.pdf

16.

Elektrisko tīklu tehniķis*

2013.02.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0008.pdf

17.

Inženierkomunikāciju montētājs

2013.02.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0040.pdf

18.

Inženierkomunikāciju tehniķis

2013.02.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0164.pdf

19.

Lauksaimniecības enerģētikas tehniķis*

2013.02.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0006.pdf

20.

Mežstrādnieks*

2013.02.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0012.pdf

21.

Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis*

2013.02.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0005.pdf

22.

Biotehnologa palīgs

2013.03.05.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0106.pdf

23.

Biotehnoloģisko procesu operators

2013.03.05.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0489.pdf

24.

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators

2013.03.05.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0488.pdf

25.

Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis*

2013.03.05.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0010.pdf

26.

Parfimērijas un kosmētikas ražošanas operators*

2013.03.05.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0011.pdf

27.

Elektromontieris

2013.03.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0185.pdf

28.

Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris*

2013.03.08.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0007.pdf

29.

Datorsistēmu tehniķis

2013.03.15.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0122.pdf

30.

Programmēšanas tehniķis

2013.03.15.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0271.pdf

31.

Telekomunikāciju tehniķis

2013.03.15.

2013.03.20.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0247.pdf

32.

Tapsētājs

2013.03.18.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0257.pdf

33.

Atslēdznieks

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0007.pdf

34.

Autoatslēdznieks

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0352.pdf

35.

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0491.pdf

36.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0017.pdf

37.

Gāzmetinātājs (OAW)

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0323.pdf

38.

Mehatronisko sistēmu tehniķis

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0300.pdf

39.

Rokas lokmetinātājs (MMA)

2013.03.20.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0320.pdf

40.

Virpotājs

2013.03.20

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0010.pdf

41.

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

2013.03.22.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0336.pdf

42.

Kokapstrādes iekārtu operators

2013.03.22.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0005.pdf

43.

Koksnes materiālu apstrādātājs

2013.03.22.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0060.pdf

44.

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/ līniju operators

2013.03.22.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0389.pdf

45.

Frizieris stilists

2013.04.08.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0496.pdf

46.

Restorānu pakalpojumu speciālists*

2013.04.19.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0013.pdf

47.

Viesmīlis

2013.04.19.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0041.pdf

48.

Viesnīcu pakalpojumu speciālists*

2013.04.19.

2013.05.15.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0014.pdf

49.

Apsardzes organizators

2013.06.14.

2013.06.26.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0497.pdf

50.

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

2013.06.14.

2013.06.26.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0346.pdf

51.

Komercdarbinieks

2013.06.28.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0504.pdf

52.

Rūpniecības komercdarbinieks*

2013.06.28.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0016.pdf

53.

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks*

2013.07.09.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0015.pdf

54.

Tekstiliju ražošanas speciālists

2013.07.09.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0142.pdf

55.

Augkopības tehniķis

2013.08.07.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0505.pdf

56.

Augkopis

2013.08.07.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0178.pdf

57.

Lopkopības tehniķis

2013.08.07.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0507.pdf

58.

Dārzkopības tehniķis

2013.08.07.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0085.pdf

59.

Lopkopis

2013.08.07.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0187.pdf

60.

Dārzkopis

2013.08.07.

2013.08.28.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0506.pdf

61.

Grāmatsējējs

2013.09.13.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0177.pdf

62.

Iespieddarbu apstrādes speciālists

2013.09.13.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0182.pdf

63.

Lauku tūrisma speciālists

2013.09.10.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0140.pdf

64.

Loģistikas darbinieks

2013.09.13.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0425.pdf

65.

Agrārā sektora komercdarbinieks*

2013.09.13.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0017.pdf

66.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks*

2013.09.13.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0018.pdf

67.

Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks*

2013.09.13.

2013.10.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0019.pdf

68.

Ofseta iespiedēja palīgs

2013.11.08.

2013.12.04.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0045.pdf

69.

Ofseta iespiedējs

2013.11.08.

2013.12.04.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0052.pdf

70.

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

2013.10.28.

2013.12.04.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0211.pdf

71.

Noliktavas darbinieks

2013.11.19.

2013.12.04

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0512.pdf

72.

Teksta ievadītājs

2013.11.22.

2014.01.22.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0400.pdf

73.

Ēku būvtehniķis

2013.10.02.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0163.pdf

74.

Ceļu būvtehniķis

2013.10.25.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0165.pdf

75.

Sausās būves tehniķis

2013.10.02.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0517.pdf

76.

Sausās būves montētājs

2013.10.02.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0061.pdf

77.

Betonēšanas tehniķis

2013.11.19.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0515.pdf

78.

Betonētājs

2013.11.19.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0516.pdf

79.

Dokers

2013.03.04.

2014.03.31.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0518.pdf

80.

Aukstuma iekārtu mehāniķis

2013.03.06.

2014.04.16.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0121.pdf

*Profesionālās kvalifikācijas pamatprasības