Izglītības kvalitātes valsts dienests

 

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča:

 

Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšana mūsdienās nav iedomājama bez tautsaimniecības nozaru profesionālo organizāciju un apvienību pārstāvēto ekspertu līdzdalības, jo dažādās nozarēs tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas, darba metodes un iekārtas, kuras apkalpot var tikai profesionāli izglītoti speciālisti.

 

 

Uzsākot pavisam jauna izglītības pakalpojuma – ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču atzīšanas aprobēšanu, svarīga loma ir bijusi Nozaru ekspertu padomēm. Strādājot kopīgi ar kvalitātes dienestu, Nozaru ekspertu padomes deva ievērojamu ieguldījumu pretendentu konsultācijās un šī pakalpojuma popularizēšanā. Šobrīd ārpus formālās izglītības atzīšana ir pieprasīta, jo līdz ar to tiek nodrošināta iespēja jebkuram pretendentam tiesiskā ceļā apliecināt savu dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

 

Nozaru ekspertu padomes tieši veicina valsts, darba devēju un nozarēs nodarbināto savstarpēju  sadarbību. Viena no kvalitātes dienesta funkcijām ir profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas organizēšana, tostarp akreditācijas ekspertu komisiju izveide no deleģētajiem nozaru ekspertiem. Projekta ietvaros ir izdevies izveidot jaunu akreditācijas ekspertu deleģēšanas kārtību, iesaistot deleģēšanas procesā Nozaru ekspertu padomes.

 

Sākot ar 2012.gada septembri, kvalitātes vērtēšanā piedalās tikai Nozaru ekspertu padomju deleģēti eksperti. Savukārt, lai nozaru eksperti būtu kompetenti profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas jautājumos, kvalitātes dienesta organizēto ekspertu apmācības kursu programmā tika iekļauti jautājumi par profesionālo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, izglītības iestāžu darbību, izglītības programmu licencēšanu, akreditāciju un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu, kā arī par profesionālās izglītības kvalitātes politikas prioritātēm un attīstību Eiropas Savienības kontekstā.

 

Kvalitātes dienests sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros izveidotajām 12 Nozaru ekspertu padomēm turpinās piesaistīt nozaru ekspertus profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un plāno turpināt nozaru ekspertu apmācību ar mērķi nodrošināt nozaru ekspertu pieejamību visos Latvijas reģionos.

 

Sadarbībā ar Nozaru ekspertu padomēm kvalitātes dienests kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) nacionālais koordinators strādās pie vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanas  profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, tādējādi veicinot kvalitatīvas un salīdzināmas profesionālās izglītības attīstību Latvijā.

 

Kvalitāte dienests ir gandarīts par sadarbību ar Nozaru ekspertu padomēm, jo tikai savstarpēji sadarbojoties, mēs varam palīdzēt skolām paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti.

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktivitātes projektā:

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošana

EQAVET ieviešana profesionālajā izglītībā Latvijā