Valsts izglītības satura centrs

 

Valsts Izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis:

 

Savstarpējais dialogs un ciešāka sadarbība starp darba devējiem, darba ņēmējiem un izglītotājiem ir pamats, lai nodrošinātu Latvijas cilvēku dzīves kvalitāti un valsts konkurētspēju Eiropā un pasaulē.  Projekta ietvaros, sadarbojoties visiem partneriem var sasniegt šo mērķi un būtiski paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un konkurētspēju.

 

Projekta sākumā tika izveidotas 12 Nozaru ekspertu padomes (NEP), iesaistot nozares darba devēju organizācijas vai to apvienības, nozares arodbiedrības organizācijas, Izglītības un zinātnes ministriju un nozares ministrijas. Sociālo partneru iesaiste veicina izglītības sistēmas elastīgumu. Nozares aktīvi iesaistās dažādu izglītības jautājumu risināšanu gan profesionālajā sākotnējā izglītībā gan augstākajā izglītībā.

 

Attīstoties tehnoloģijām, būtiski pieaug pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka visās tautsaimniecības nozarēs. Viena no raksturīgākajām Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām darbaspēkam ir prasme īsā laikā iegūt un pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju. Šī mērķa sasniegšanai kopā esam veikuši nozaru izpēti, apzinot nozares robežas Latvijā, identificējot profesijas, kuras pastāv nozarē, bet nav Profesiju klasifikatorā, nosakot nozares un to sektoru izaugsmes iespējas turpmākajos trijos gados – darba spēka nepieciešamību, tā profesionālās kompetences. 2013 gadā esam izstrādājuši vai aktualizējuši jau 80 profesiju standartus vai profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ļauj pilnveidot jau esošās profesionālās izglītības programmas un tuvākajā laikā uzsākam izstrādāt modulārās profesionālās izglītības programmas.

 

Mūsdienu daudzkultūru un zināšanu sabiedrībā nepārtraukti nepieciešama spēja ātri reaģēt uz radušos situāciju, to izvērtēt un atrast tādu risinājumu, to veicina komunikācija sociālajos tīklos.

 

Nozaru pētījumos secināts, ka informācijas trūkums jauniešu vidū par nozares profesijām, faktiskajiem darba pienākumiem, tehnoloģiskajām izmaiņām nozarē ir galvenie iemesli, kas kavē jauniešus izvēlēties un mācīties nozares profesijās.  Ceram, ka nozares darba devējiem, darba ņēmējiem  un valsts pusei kopā ir izdevies izveidot mājas lapu, kurā vienuviet varēs apkopot informāciju par izglītību nozarē, tajā notiekošajiem procesiem, kas būs sistematizēta un organizēta tā, lai tās jēgu varētu nodot visām ieinteresētajām pusēm.

 

Valsts izglītības satura centra aktivitātes Projektā