Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošana

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) kā sadarbības partneris ESF projektā „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”no 2012.gada 18.oktobra līdz 2013.gada 27.martam projekta aktivitāšu ietvaros organizēja 10 kursus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”. Kursu mērķgrupa bija projekta ietvaros izveidoto 12 Nozaru ekspertu padomju (NEP) deleģētieprofesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas eksperti. Kursu tēmas tika sagatavotas ar mērķi sniegt jaunāko informāciju, kas saistās ar profesionālās izglītības kvalitātes jautājumiem.

 

Kursu tēmas:

  • Izglītības kvalitātes politikas prioritātes un attīstība Eiropas Savienības kontekstā;
  • Normatīvie akti izglītības iestādes darbībā un to ievērošana;  
  • Profesionālās izglītības programmu licencēšanas nozīme, kārtība un kritēriji;
  • Nozaru ekspertu padomes loma profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā;
  • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences novērtēšana;
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas kārtība;
  • Kvalitātes novērtēšanas tiesiskais regulējums, procesa organizācija un tā efektivitāte;
  • Kvalitātes novērtēšanas procesa norises posmi, metodika, ekspertu komisijas ziņojuma sagatavošana.

 

Pēc nozaru ekspertu saskaņošanas NEP, 2012.gada 19.septembrī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē tika saskaņoti 167 nozaru eksperti. Kursu norises grafiks tika izveidots atbilstoši 12 nozaru ekspertu padomju saskaņoto ekspertu skaitam, kas regulāri papildinājās ar jauniem NEP izvirzītajiem un saskaņotajiem ekspertiem un šā gada martā ekspertu skaits pieauga līdz 207 ekspertiem. Minētos kursus apmeklēja 65% no nozaru ekspertiem. Arī šobrīd turpinās jaunu akreditācijas ekspertu piesaiste un saskaņošana NEP sēdēs, ar mērķi nodrošināt viņu apmācību profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes novērtēšanā.

 

2013.gada 30.maijā kvalitātes dienests organizēja semināru par plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem NEP deleģēto profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošanā. Semināra diskusijās piedalījās gan kvalitātes dienesta pārstāvji, gan nozaru ekspertu, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Seminārā tika pausts atbalsts turpmākai nozaru ekspertu izglītošanai par profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas jautājumiem, kā vienu no risinājumiem piedāvājot organizēt reģionālos kursus nozaru ekspertiem. Palīdzību nozaru ekspertu piesaistei pauda Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve Ruta Porniece piedāvājot iesaistīt ekspertu atlasē LBAS reģionālās nodaļas. Semināra dalībnieku atbalstu guva priekšlikums veidot nozaru ekspertu datu bāzi, kura būtu publiski pieejama un izmantojama profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas, kā arī sasniegto rezultātu kvalitātes novērtēšanas procesos – akreditācijai un profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Pateicoties nozaru ekspertu paustajam viedoklim, projekta ietvaros turpinās ekspertu izglītošanas aktivitāte. 2013.gada 14.novembrī un 5.decembrī notiek nākošie ekspertu apmācības kursi.