Projekta noslēguma konference “Stabils pamats profesionālās izglītības prestižam un kvalitātei radīts – ejam tālāk!”

Submitted by info@nozarueks… on Tue, 07/18/2017 - 17:17
Eiropas Sociālā fonda projekts

Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentūras piecus gadus īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts profesionālās izglītības satura reformai un kvalitātes paaugstināšanai. Visas profesionālās izglītības attīstībā iesaistītās puses 2015.gada 26. novembrī pulcējās konferencē, atzīstot, ka projekts izveidojis stabilu pamatu profesionālās izglītības prestižam un kvalitātei.

 

Projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ir radītas zināšanas par nozaru izpēti, profesiju kartēm, nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru, izveidotas divpadsmit tautsaimniecības nozaru ekspertu padomes, kurās līdzdarbojas darba devēju, arodbiedrību, valsts iestāžu un izglītības jomas pārstāvji. Jaunizveidotās institūcijas ir fundamentāls un sistēmisks sadarbības mehānisms, kas nodrošinās, lai profesionālās izglītības piedāvājuma un audzēkņu uzņemšanas plānošana, kā arī izglītības programmās apgūstamais būtu pilnībā mērķēts uz nozaru vajadzībām un sagatavotu konkrētus darba tirgum vajadzīgos speciālistus. Nozaru ekspertu padomes ietekmēs arī ar skolu tīklu un ar to modernizāciju saistītos jautājums, kā arī kvalifikācijas eksāmenu prasības un to īstenošanas veidus.

Konferences ievaddaļā konferences dalībniekus Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles vārdā uzrunāja Izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāja Linda Austere, kā arī novērtējumu par projekta rezultātu ietekmi uz profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu pauda Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: “Pirmais solis ceļā uz profesionālās izglītības prestižu un kvalitāti ir sperts pareizā virzienā. Sadarbība starp profesionālajām skolām un darba devējiem ir mūsu veiksmes stāsts, ko izcēlām arī Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē. Šobrīd mums skaidri jānosaka nākotnes mērķi un jānodrošina iesāktā profesionālās izglītības pilnveidošanas procesa ilgtspēja. Ir nepieciešama aktīva sadarbības partneru iesaiste arī turpmāk. Latvijas nozaru ekspertu padomju “ekosistēma” vēl ir veidojama un pilnveidojama, lai darbs un iesaiste būtu pilnvērtīga.”

“Kopīgi ar sadarbības partneriem esam nogājuši ceļu vairāku gadu garumā, lai visus profesionālās izglītības plānošanas un kvalitātes jautājumus risinātu labi strukturētā tandēmā ar sociālajiem partneriem.  Ir izveidots leģitīms un funkcionāls pamats tālākai profesionālās izglītības attīstībai, likumā nostiprinot sadarbības mehānismu ar sociālajiem partneriem, izveidojot ilgtspējīgas nozaru padomes, nozaru kvalifikāciju struktūru un prasmju atzīšanas mehānismu,” atzina Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

“Svarīgākais un paliekošākais, manuprāt, ir tas, ka ir izveidota patstāvīga sadarbība starp nozaru darba devējiem, darba ņēmējiem, valsts pārstāvjiem un profesionālās izglītības iestādēm, ka visas puses darbojas kā partneri kopīga mērķa sasniegšanā un ir līdzatbildīgas par profesionālās izglītības kvalitāti,” secina Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Konferences turpinājumā Valsts izglītības attīstības aģentūras, SIA “Ernst & Young Baltic”, SIA “AC Konsultācijas” , Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji informēja par projekta laikā īstenotajām aktivitātēm.

Projekta laikā veikta četrpadsmit nozaru izpēte, atbilstīgi nozares kvalifikāciju struktūrai pilnveidoti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības.  56 profesionālajām kvalifikācijām izstrādājot modulārās profesionālās izglītības programmas, ir radīta jauna – moduļu pieeja mācību procesam, ieviešot uz prasmēm un rezultātiem balstītas izglītības programmas daļas, kas ļauj profesionālo izglītību elastīgi pielāgot ātrai un fokusētai zināšanu apguvei, kas apmierina aktuālākās darba tirgus prasības. Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāts jauns eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām, un atbilstīgi Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, ieviesti vienotie profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāji. Ieviešot ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas sistēmu, 80 personām nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana.

Konferences noslēguma daļā norisinājās divas paneļdiskusijas, aktualizējot profesionālās izglītības jomas un nozares pārstāvjiem interesējošos jautājumus.

Pirmajā paneļdiskusijā “Saskaņoti risinājumi līdzatbildībai un sadarbības turpināšanai profesionālajā izglītībā “no rītdienas”” piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Valsts izglītības satura centra un Lauksaimnieku organizācijas padomes pārstāvji.

Otrajā paneļdiskusijā “Profesionālās izglītības īstenotāju skatījums uz izaicinājumiem un darāmo tuvākajā nākotnē” piedalījās profesionālās izglītības iestāžu, profesionālo asociāciju, darba devēju, nozaru ekspertu padomju, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts izglītības satura centra pārstāvji.

Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” Valsts izglītības attīstības aģentūra īstenoja sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Kopējais projekta finansējums bija vairāk nekā 3,6 miljoni eiro.