Par projektu

Pulkstenis2010.gada 1.decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts). Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 30.novembris. Kopējais projekta finansējums 3 628 321,69 EUR.

Projekta mērķis: izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu:

  • izveidojot nozaru ekspertu padomes;
  • veicot nozaru izpēti un strukturizējot visās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas pamatprofesijās, saistītajās profesijās un specializācijās, izveidojot Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai;
  • izstrādājot vai aktualizējot profesiju standartus nozares pamatprofesijām un profesionālās kvalifikācijas prasības saistītajām profesijām un specializācijām;
  • pārstrukturējot profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas, pielietojot moduļu pieeju;
  • pilnveidojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi;
  • aprobējot sistēmu ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai;
  • nodrošinot Eiropas kvalitāti profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) un ieviešot vienotus profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītājus.

Projekta rezultātā:

Izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes.

A

Izpētītas 12 nozares, izveidoti nozaru apraksti, tai skaitā, izstrādātas kvalifikāciju struktūras, nosakot pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas kvalifikāciju ietverstruktūrai, ievērojot katrai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

B

Izstrādāti 80 profesiju standarti/profesionālo kvalifikācijas prasības, tai skaitā, 61 profesiju standarts un 19 profesionālo kvalifikāciju pamatprasības.

 

D

Izstrādātas 56 modulārās profesionālās izglītības programmas, tai skaitā, 22 sākotnējās profesionālās izglītības programmas un 34 profesionālās tālākizglītības programmas.

DIzstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs un alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas pārbaudījums 32 profesionālajām kvalifikācijām, tai skaitā, 4 profesionālajām kvalifikācijām veikta izstrādāto alternatīvo mācību rezultātu novērtēšanas formu praktiskā aprobācija.

80 personām nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Izveidots nozaru profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertu reģistrs, kas projekta īstenošanas gaitā pilnveidots un papildināts, piesaistot jaunus nozares ekspertus

Izveidota e-vide, vienotai izpratnei par nozaru kvalifikāciju sistēmas un profesionālās izglītības sasaisti.

Projektā sasniegto rezultātu ilgtspējai izstrādāti informatīvie un metodiskie materiāli.