Diskusijas par aktuālo profesionālajā izglītībā ir jāturpina

Submitted by info@nozarueks… on Wed, 09/12/2018 - 17:23

2015. gada 12.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, Rīgā) notika seminārs “Kā profesionālās izglītības sistēma var palīdzēt uzņēmumiem piesaistīt kvalificētus darbiniekus?”. Semināra mērķgrupa bija nozaru uzņēmumu pārstāvji. Semināra saturisko ietvaru izstrādāja projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” sadarbības partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Valsts izglītības satura centrs un Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Seminārā piedalījās 16 darba devēju pārstāvji un 9 izglītības iestāžu pārstāvji.  Dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem modulārās profesionālās izglītības programmu izstrādē un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā. Seminārā sniegto prezentāciju tēmas:

  • Darba devēju loma un ieguldījums profesionālās izglītības attīstībā  (Latvijas darba devēju konfederācija);
  • Darba devēju loma modulārās profesionālās izglītības programmas ieviešanas un aprobācijas procesā (Valsts izglītības satura centrs);
  • Modulārās programmas mežsaimniecības jomā izstrāde, saturiskās izmaiņas, pēctecība darba procesā (modulāro profesionālās izglītības programmu ieviešanas pieredze sadarbībā ar Kokrūpniecības nozaru ekspertu padomi);
  • Labās prakses piemēri prakses īstenošanā un sadarbībā ar darba devējiem Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā (Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas pieredze);
  • Autotransporta nozares iespējamie ieguvumi, izstrādājot un ieviešot modulārās apmācības programmas (Priekuļu tehnikuma pieredze sadarbībā ar Auto asociāciju);
  • Darba vidē apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējas (Izglītības kvalitātes valsts dienests);
  • Darba devēju iesaistīšanās darbinieku ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanā (Uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvji).               

Diskusijās par modulārās profesionālās izglītības programmu izstrādi dalībnieki atzina šo izglītības programmu ieviešanas aktualitāti un izteica vēlmi tās iespējami ātrāk integrēt Latvijas profesionālās izglītības sistēmā. 

Diskusijās par darba devēju iesaistīšanos darbinieku profesionālās kompetences novērtēšanā tika akcentēta nepieciešamība darba vidē vairot uzticamību iegūtajai profesionālajai kvalifikācijai. No uzņēmumu pārstāvju viedokļa to var veicināt profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura atbilstība uzņēmumu darba vidē veicamo uzdevumu pārbaudei. Lai to nodrošinātu, ir jāturpina uzlabot profesionālās kompetences novērtēšanas iestāžu tehniskais nodrošinājums, jāturpina alternatīvo kvalifikācijas eksāmenu saturu izstrāde un jāveicina nozaru ekspertu padomju deleģēto pārstāvju dalība eksāmenu komisijās. Svarīga ir darba devēju, kuri piedalās profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijās, izglītošana.